Hvad er en lokalplan?

En lokalplan er en detaljeret plan med bindende bestemmelser for et bestemt område i kommunen.

Lokalplanen kan bl.a. bestemme:


 • hvordan lokalplanområdet må anvendes
 • placering og omfang af bebyggelse, veje, friarealer m.m.
 • materialevalg og udseende

Lokalplanen regulerer udelukkende fremtidige forhold, og eksisterende lovlige forhold kan således fortsætte som hidtil.


Udarbejdelse af lokalplaner


Udarbejdelse af lokalplaner sker i henhold til "Lov om Planlægning", lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004.

Loven sikrer, at Byrådet til enhver tid kan igangsætte udarbejdelse af nye lokalplaner – og at Byrådet skal udarbejde en lokalplan som forudsætning for at gennemføre: • større byggerier/nedrivninger, anlægsarbejder eller udstykninger
 • ændring af et områdes anvendelse
 • bevaring af et eksisterende område (eks. bevaringsværdige bygninger, kulturhistorisk miljø)
 • væsentlige ændringer i øvrigt, som har betydning for borgerne

Lokalplanen skal som udgangspunkt være i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Hvis dette ikke er tilfældet skal der som forudsætning for vedtagelse af lokalplanen udarbejdes et kommuneplantillæg.


En lokalplan består af 4 afsnit suppleret med illustrerende kort, fotos og tegninger:


 • "Lokalplanens indhold" beskriver baggrunden for lokalplanen og forklarer planens indhold og formål i hovedtræk.
 • "Lokalplanens bestemmelser" indeholder juridisk bindende paragraffer.
 • "Lokalplanen og andre planer" redegør for lokalplanens forhold til kommuneplanen og anden planlægning i øvrigt.
 • "lokalplanens retsvirkninger" omhandler hvilke retsvirkninger et lokalplanforslag har og hvad der vil gælde, når lokalplanen er endeligt vedtaget.

Ved udarbejdelse af en lokalplan laves først et lokalplanforslag som fremlægges minimum otte ugers offentlig høring. Her har berørte og interesserede borgere, foreninger og myndigheder mulighed for at komme med bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag til planforslaget. De indkomne bemærkninger skal herefter behandles og forelægges Byrådet, inden lokalplanen kan vedtages i sin endelige form.


Dispensation


Byrådet kan dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, såfremt dispensationen ikke strider mod lokalplanens grundlæggende principper. Som hovedregel kan Byrådet kun give dispensation efter en forudgående høring af naboer og andre berørte.