Klagevejledning

Ifølge planloven kan man klage over retlige spørgsmål relateret til den måde, en lokalplan er vedtaget på, eller hvis man finder, at indholdet af en lokalplan, eller en afgørelse truffet på baggrund heraf, strider imod planloven.
Ifølge planloven kan man klage over retlige spørgsmål relateret til den måde, en lokalplan er vedtaget på, eller hvis man finder, at indholdet af en lokalplan, eller en afgørelse truffet på baggrund heraf, strider imod planloven.


Det vil sige, at man kan klage over spørgsmål om, hvorvidt vedtagelsen eller udformningen af lokalplanen (eller afgørelsen) ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må vedtage lokalplaner eller træffe afgørelser efter.


Man kan derfor ikke klage over indholdet af lokalplaner eller afgørelser, hvor der er foretaget et valg mellem flere lovlige løsninger.


Er der i forbindelse med lokalplanen udarbejdet en miljøvurdering, vil der kunne klages over retlige spørgsmål i forbindelse med miljørapporten og den sammenfattende redegørelse.


Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet


Du skal klage inden 4 uger. Fristen regnes fra den dag, du har modtaget afgørelsen, eller såfremt der er foretaget offentliggørelse fra offentliggørelsesdagen. Såfremt afgørelsen ikke er offentliggjort, regnes fristen fra den dag, du er blevet bekendt med afgørelsen. Klagen skal være skriftlig og sendes til Center for Byudvikling og Mobilitet som videresender til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV


Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende dig en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage.


Hvis du ønsker din sag prøvet ved domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra den dato, afgørelsen er meddelt eller offentliggjort.


Du kan kontakte Center for Byudvikling og Mobilitet, hvis du har spørgsmål til en lokalplan, eller hvis du er i tvivl om, hvor og hvordan du kan klage.Planafdelingen, Center for Byudvikling og Mobilitet


Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C
Telefon 8940 2640
E-mail planlaegningogbyggeri@aarhus.dk


* Gebyret er kr. 500,- for privatpersoner og kr. 3.000,- for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder