Lokalplan 1016

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Nye - Første etape af ny by ved Elev


Området planlægges i et byudviklingsområde som led i byrådets strategi om byvækst i form af fortætning og nye byer. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boligformål og rekreative formål og forventes planlagt i 1 til 4 etager. Visionen for den samlede by er en by, som tilbyder et aktivt byliv i tæt kontakt med det omgivende landskab. Der vil blive lagt vægt på balance mellem miljømæssige, økonomiske og sociale betragtninger og hensyn. Første etape af den nye by, som skal omfattes af det kommende lokalplanforslag, planlægges etableret i landskabet syd for Elev. Området ligger i den kuperede nordlige del af Aarhus Kommune mellem en planlagt ny bydel i Lisbjerg Øst, Lisbjerg skov og Lystrup. Første etape beliggende umiddelbart syd for Elev og vest for Høvej har en størrelse på ca. 17,3 ha. Der forventes etableret 67.000 etagemeter og ca. 650 boliger inden for denne første etape af Nye. Når den overordnede planlægning for første etape er gennemført, kan det forventes, at de første skridt indledes til planlægningen af næste etape. Der vil på sigt kunne forventes ca. 10 – 15.000 indbyggere i den samlede nye by syd for Elev. Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2013, som fastlægger de overordnede rammer for første etape af Nye, forventes behandlet i Aarhus Byråd inden sommeren 2014 og efterfølgende offentligt fremlagt umiddelbart efter Byrådets behandling af forslaget. Tillægget foreslår to nye rammeområder – et boligområde (27.06.11 BO og et rekreativt område 27.06.09 RE.) Da dette tillæg endnu ikke hverken er behandlet i Aarhus Byråd eller har været offentligt fremlagt, kan denne proces betyder, at lokalplanforslaget skal tilrettes undervejs. Der forventes gennemført et parallelt forløb, således at lokalplanen er klar til behandling i Aarhus Byråd på sammen møde, som Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2013. Bestemmelser i tillægget forventes at fastlægge, at der maks. Kan opføres 67.000 etagemeter inden for området, og at der ud over at sikre variation i byggeriet udformning om omfang samt boligstørrelser, også udlægges opholdsareal til boligerne svarende til 50 % af boligerne etageareal. Vejadgang forventes at ske af Høvej, indtil en ny vejstruktur er anlagt i forbindelse med realiseringen af den samlede by.


Dokumenter

Forslag til Lokalplan 1016 samt Miljørapport

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

1016 - Nye - Første etape af ny by ved Elev

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (26.04.14 - 17.05.14) 
  Afventer rekvirent (18.05.14 - 16.11.14) 
  Lokalplanens igangsætning (17.11.14) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (17.11.14 - 14.12.14) 
  Afventer rekvirent (17.12.14 - 12.03.15) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (13.03.15 - 01.05.15) 
  Afventer rekvirent (02.05.15 - 01.07.15) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (02.07.15 - 16.11.15) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (17.11.15 - 15.12.15) 
  Byrådets 1. behandling (16.12.15) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (17.12.15 - 02.02.16) 
  Byrådets 1. behandling (03.02.16) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (17.02.16 - 13.04.16) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (14.04.16 - 02.06.16) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (03.06.16 - 21.06.16) 
  Byrådets 2. behandling (22.06.16) 
  Offentliggjort (29.06.16) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.