Lokalplan 1015

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde mellem Grenå-Odderbanen og Starupvej i Malling


Jordbrugets Uddannelsescenter har anmodet om lokalplanlægning af et areal til tæt-lav- og/eller etageboligbebyggelse beliggende mellem Jordbrugets Uddannelsescenter har anmodet om lokalplanlægning af et areal til tæt-lav- og/eller etageboligbebyggelse beliggende mellem Letbanen, Efterskolen for Scenekunst, Starupvej, grøn landskabskile og en mindre privat skov i Malling. Arealerne indgår som en del af flere rammeområder langs Starupvej, som i kommuneplanen er udlagt til boligformål. De nye boligområder vil med tiden danne permanent byafgrænsning af den sydøstlige del af Malling mod det omgivende landskab. For at undgå at efterskolen bliver omgivet af byzone og for at sikre helhederne i bydelen er det besluttet, at efterskolen skal indgå i lokalplan. Lokalplanområdet er beliggende i kommuneplanens rammeområde 310517BO med en maksimale bebyggelsesprocent på 40 og op til 2 etager.. Plan har været positive over for, at der kan etableres 3 etager på den nederste del af området til regn-vandsbassinet, hvor bebyggelse og haver/forarealer skal ligge i niveau med det omgivende terræn. En realisering af projektet i 3 etager ned til regnvandsbassinet vil kræve et tillæg til Kommuneplan 2017. Inden for lokalplanområdet planlægges der for etablering af en skolesti, et større regnvandsbassin og åbning af Fiskbæk.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (19.08.14 - 10.09.14) 
  Afklaring af plangrundlag (11.09.14 - 08.06.15) 
  Lokalplanens igangsætning (09.06.15) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (10.06.15 - 15.06.15) 
  Afventer rekvirent (15.06.15 - 22.03.16) 
  Afventer Teknik og Miljø (23.03.16 - 29.12.16) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (29.12.16 - 07.01.17) 
  Afventer rekvirent (08.01.17 - 30.01.17) 
  Afklaring af plangrundlag (30.01.17 - 02.02.18) 
  Afklaring af plangrundlag (02.02.18 - 03.10.18) 
  Afklaring af plangrundlag (04.10.18 - 22.05.19) 
  Afkaring af revideret plangrundlag (22.05.19 - 31.05.19) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (01.06.19 - 19.12.19) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (19.12.19 - 29.01.20) 
  Byrådets 1. behandling (05.02.20) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (19.02.20 - 01.04.20) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (02.04.20 - 04.05.20) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (05.05.20 - 25.05.20) 
  Byrådets 2. behandling (25.05.20) 
  Offentliggjort (27.05.20 - 21.07.20) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.