Lokalplan 1015

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde mellem Grenå-Odderbanen og Starupvej i Malling


På vegne af ejer, Jordbrugets UddannelsesCenter Aarhus, har arkitekt Ole Dreyer maa. Anmodet om udarbejdelse af lokalplan for ovennævnte område. Området er beliggende mellem Starupvej og Grenå-Odderbanen. Området er beliggende i kommuneplanens rammeområde 310517BO og har en størrelse på ca. 27.370 m2. Ansøger ønsker mulighed for at opføre tæt-lav og/eller lav etageboligbebyggelse inde for området med en bebyggelsesprocent på 40. Forudsætning for placering af ny bebyggelse i området er, at bebyggelsen placeres, så det tilpasser sig det eksisterende terræn så meget som muligt. For at tilpasse bebyggelsen i det eksisterende terræn, og optage størst muligt terrænforskel, undersøges det, om der med fordel kan etableres 3 etagers boliger. Bebyggelse i 3 etager kræver tillæg til kommuneplanen. Et tillæg til kommuneplanen er skønnet at kunne indgå i lokalplanen. Der skal sikres en stiforbindelse til etableret tunnel under Midtjyske Jernbaner (Grenå-Odderbanen) ligesom der skal sikres vejadgang til matr. nr. 5 an Malling By, Malling (plantagen syd for området).

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (19.08.14 - 10.09.14) 
  Afklaring af plangrundlag (11.09.14 - 08.06.15) 
  Lokalplanens igangsætning (09.06.15) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (10.06.15 - 15.06.15) 
  Afventer rekvirent (15.06.15 - 22.03.16) 
  Afventer Teknik og Miljø (23.03.16 - 29.12.16) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (29.12.16 - 07.01.17) 
  Afventer rekvirent (08.01.17 - 30.01.17) 
  Afklaring af plangrundlag (30.01.17 - 02.02.18) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (02.02.18 - 04.04.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (05.04.18 - 26.04.18) 
  Byrådets 1. behandling (27.04.18) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (11.05.18 - 06.07.18) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (07.07.18 - 09.08.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (10.08.18 - 30.08.18) 
  Byrådets 2. behandling (31.08.18) 
  Offentliggjort (01.09.18 - 26.10.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.