Lokalplan 1031

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Omdannelse af Psykiatrisk Hospital, Risskov


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boligformål og blandet byområde i 2-5 etager. Det samlede etageareal inden for området forventes at blive 115.000 m2. Området er beliggende ved Tretommervej, Skovagervej, Harald Selmers Vej, Østre Skovvej og Krathusvej i Risskov, og har en størrelse på ca. 285.000 m2 og er beliggende i byzone. Størstedelen af området bliver et byomdannelsesområde, idet anvendelsen ændres fra hospitalsanvendelse til boligformål og blandet byområde. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområder 150201RE, 150203BO, 150204OF, 150208BO og 150213OF. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013. Der forudsættes udarbejdet kommuneplantillæg. Der påregnes gennemført en forudgående offentlig høring (indhentning af idéer og forslag), når der er nærmere klarhed over projektindholdet. Der forudsættes udarbejdet en miljøvurdering af kommuneplantillæg og lokalplanen. Den 26.11.2014 udsendte Aarhus Kommune en forundersøgelse om Psykiatrisk Hospital i Risskov, hvor vi fik en masse gode tilbagemeldinger. I projektudviklingen og forberedelsen af planlægningen, har der vist sig behov for mindre udvidelser af planområdet. Nord for Asylvej suppleres med allerede bebygget areal primært for at aflyse deklaration for at få styr på placering af parkering og opholdsarealer. Vest for Skovagervej suppleres med et areal for at få plads til en udvidelse af børnehaven. En eksisterende børneinstitution på matr. Nr. 6py vil blive udvidet, og en udvidelse af legepladsen vil blive placeret på matr. Nr. 6qe. Der vil blive offentlig adgang til legepladsen uden for institutionens åbningstid. Arealet ligger inden for rammeområde 150207OF. Rammebestemmelserne vil blive ændret, så de kommer til at passe med de faktiske forhold (børneinstitution). Øst for Rolighedsvej vil der blive placeret et letbanestop og øst for den eksisterende bane vil der blive reserveret areal til et krydsningsspor til letbanen. Der har været en forudgående offentlig høring om tillæg til kommuneplanen


Dokumenter

Høringsmateriale
Udbygningsaftale
Forslag til Lokalplan nr. 1031 med Miljørapport

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

1031 - Omdannelse af Psykiatrisk Hospital, Risskov

Links

Projektmappen
Link til 3 billed/lydfiler til indstilling

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (26.11.14 - 17.12.14) 
  Supplerende forundersøgelse (02.07.15 - 21.08.15) 
  Forudgående offentlig høring (18.09.15 - 09.10.15) 
  Lokalplanens igangsætning (27.11.15) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (28.11.15 - 07.04.16) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (08.04.16 - 10.05.16) 
  Byrådets 1. behandling (11.05.16) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (12.05.16 - 21.06.16) 
  Byrådets 1. behandling (22.06.16) 
  Byrådets 1. behandling (17.08.16) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (23.08.16 - 18.10.16) 
  Borgermøde (06.09.16) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (19.10.16 - 19.03.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (20.03.17 - 25.04.17) 
  Byrådets 2. behandling (26.04.17) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (27.04.17 - 06.06.17) 
  Byrådets 2. behandling (07.06.17) 
  Offentliggjort (30.06.17) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.