Lokalplan

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Vestereng, Aarhus Nord


På baggrund af anmodning fra de kommunale ejere påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at realisere en samlet udviklingsplan for Vesterengområdet, som indeholder etableringen af et sammenhængende rekreativt område. De overordnede mål med lokalplanen er, at få fastlagt områder til henholdsvis naturbevarelse og sports- og fritidsformål, samt at etablere et rekreativt bakkelandskab til sports- og fritidsaktiviteter, der samtidig kan bidrage til en kombineret afskærmning mod visuelle og støjmæssige gener fra de nærliggende erhvervsområder. Udviklingsplanen har endvidere til formål at udnytte kommunalt overskudsjord til etablering af de rekreative anlæg i området. Området er beliggende syd for Brendstrup Busvej, nord for Bodøvej og vest for den udrettede Paludan Müllers Vej. Området afgrænses mod øst af den nye supercykelsti, der etableres vest for ved erhverv og institutioner langs Oluf Palmes vej. Området har en størrelse på ca. 76,2 ha. Og størstedelen af arealet er beliggende i landzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområder: 140001GK, 140601OF, 140602RE, 140607RE, 140608RE, 140609RE, 140610RE og 130102OF. Lokalplanforslaget er ikke i fuld overensstemmelse med Kommuneplan 2013. Rammeområde 140610RE, støjende fritidsanlæg ønskes tilbageført til den rekreative grønne kile, område 140001GK med et kommuneplantillæg, der også kan muliggøre terrænbearbejdningen og etableringen af områdets rekreative bakkelandskab til sports- og fritidsaktiviteter.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (11.12.14 - 16.01.15) 
  I bero (20.02.15 - 01.05.16) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.