Lokalplan 1088

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Blandet byområde ved Olof Palmes Allé, Christiansbjerg


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boligformål og mindre erhverv i 1-10 etager. Området er beliggende ved Olof Palmes Allé, Christiansbjerg, har en størrelse på ca. 29.632 m2 og er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 140601OF. Eksisterende bygningsvolumener, der overstiger den angivne bebyggelsesprocent og bygningshøjde kan efter en konkret vurdering eventuelt tillades ombygget med nuværende bebyggelsesprocent og højde. Inden for flyvevejene til heliports på Aarhus Universitetshospital skal det sikres, at ny bebyggelse og høje anlæg som eksempelvis master, skorstene og lignende holdes under ind- og udflyvningsfladerne, som er defineret i BL 3-8 Bestemmelser om etablering og drift af helikopterflyvepladser (Trafik- og Byggestyrelsen, Luftfart). For området gælder tillige bestemmelser i retningslinjen Letbane i Århus-området – etape 1 og tilhørende VVM-redegørelse. Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2009. For området gælder tillige bestemmelser i retningslinjen Heliports og parkeringshus på Aarhus Universitets-hospital i Skejby og tilhørende VVM-redegørelse. Tillæg nr. 76 til Kommuneplan 2013. Lokalplanforslaget er ikke overensstemmelse med Kommuneplan 2013. Der vil blive gennemført en forudgående offentlig høring om en kommuneplanændring og herefter forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.


Dokumenter

Debatmateriale til forhøring
Forslag til Lokalplan nr. 1088

Links

Annonce om borgermøde

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (23.12.16 - 23.01.17) 
  Borgermøde (19.04.17) 
  Forudgående offentlig høring (24.05.17 - 14.06.17) 
  Lokalplanens igangsætning (04.12.17) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (05.12.17 - 13.05.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (14.05.18 - 05.06.18) 
  Byrådets 1. behandling (06.06.18) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (14.06.18 - 23.08.18) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (24.08.18 - 19.09.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (20.09.18 - 09.10.18) 
  Byrådets 2. behandling (10.10.18) 
  Offentliggjort (11.10.18 - 05.12.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.