Lokalplan 1023

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Hjelmagervej i Løgten


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til åben-lav boligbebyggelse i maks. 2 etager / 8,5 m. Området er beliggende ved Hjelmagervej i den vestlige del af Løgten, har en størrelse på ca. 11 ha, og er beliggende i dels i byzone - dels i landzone. Området er beliggende i byudviklingsområde på bar mark og er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Størstedelen er beliggende i rammeområde 390117BO og en mindre del til stiudlæg langs banen er beliggende i rammeområde 390118ER. Ved planlægning ventes udarbejdet et kommuneplantillæg vedr. ændring af afgrænsningen mellem de 2 ovenstående rammeområder, således at jordvolde der afskærmer byggecentret nord for lokalplanområdet fra 390117BO til 390118ER. Denne kommuneplanændring betragtes som en mindre rettelse af teknisk karakter og afstedkommer derfor ikke forudgående offentlig høring.


Dokumenter

Forslag til Lokalplan nr. 1023

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

1023 - Boligområde ved Hjelmagervej i Løgten

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (30.01.15 - 20.02.15) 
  Lokalplanens igangsætning (01.06.15) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (02.06.15 - 06.12.15) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (07.12.15 - 19.01.16) 
  Byrådets 1. behandling (20.01.16) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (26.01.16 - 22.03.16) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (23.03.16 - 19.05.16) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (20.05.16 - 07.06.16) 
  Byrådets 2. behandling (08.06.16) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (09.06.16 - 21.06.16) 
  Byrådets 2. behandling (22.06.16) 
  Offentliggjort (29.06.16) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.