Lokalplan 1043

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Blandet bolig- og erhvervsområde ved Havkærvej og Blomstervej i Tilst


På baggrund af anmodning fra de private ejere påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område, som omfatter matr.nr. 4b og 4gr, begge Tilst By, Tilst. Området er beliggende ved Havkærvej og Blomstervej i Tilst og har en størrelse på ca. 8,7 ha og er beliggende i byzone. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boliger i form af rækkehuse og etageboliger i maks. 5 etager, samt i mindre omfang kontorerhverv i maks. 3 etager. Derudover planlægges der for en dagligvarebutik til områdets lokale forsyning. Boligbebyggelsen tænkes udformet dels som rækkehuse i varierende højder fra 2 til 3 etager, dels som karrébebyggelse i varierende højder fra 3 til 4 etager, og dels som punkthuse i varierende højder fra 4 til 5 etager. De udendørs opholdsarealer vil være en kombination af private haver, og fælles gårdrum og mere åbne fælles grønne arealer. Tværs gennem området etableres desuden et rekreativt strøg med et gennemgående vandelement samt forskellige aktivitets- og opholdsmuligheder for områdets beboere. Vejadgang til Gasa-området sker i dag fra Havkærvej. Den fremtidige trafik til området, vil dog ikke kunne håndteres via Havkærvej, og derfor skal der etableres en ny vej som i stedet giver adgang til Gasa-området fra øst, via en forlængelse af den eksisterende vej Bredskiftevej. For den pågældende nye vej skal der gennemføres en særskilt planlægning. Parkering etableres inden for lokalplanområdet, dels på terræn og dels i parkeringshus. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 250303ER. Den ønskede nye anvendelse er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, og der skal derfor udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.


Dokumenter

Debatmateriale
Forslag til Lokalplan 1043 samt Miljørapport
Forslag til udbygningsaftale

 

Tidslinje

  Afklaring af plangrundlag (02.02.15 - 01.05.15) 
  Forundersøgelse (31.08.15 - 21.09.15) 
  Afklaring af plangrundlag (22.09.15 - 12.05.16) 
  Supplerende forundersøgelse (28.06.16 - 12.08.16) 
  Forudgående offentlig høring (29.11.16 - 20.12.16) 
  Lokalplanens igangsætning (17.01.17) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (18.01.17 - 06.06.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (06.06.17 - 15.08.17) 
  Byrådets 1. behandling (16.08.17) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (17.08.17 - 29.08.17) 
  Byrådets 1. behandling (30.08.17) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (05.09.17 - 31.10.17) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (31.10.17 - 06.12.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (06.12.17 - 09.01.18) 
  Byrådets 2. behandling (10.01.18) 
  Offentliggjort (11.01.18 - 07.03.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.