Lokalplan 1043

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Blandet bolig- og erhvervsområde ved Havkærvej og Blomstervej i Tilst


På grund af manglende støjbestemmelse i § var sagen på Byrådsmøde 23. maj 2018. Den blev godkend. Denne lokalplan gælder for et område i den østlige del af Tilst og omfatter et eksisterende erhvervsområde, et vej-areal og et område, der i dag anvendes som landbrugsjord. Området afgrænses mod nord og vest af Havkærvej samt boliger og erhverv. Mod øst og syd afgrænses området af Blomstervej, erhverv samt dyrkede landbrugsarealer. Lokalplanområdet er ca. 10,8 ha stort. Ved planens udarbejdelse er størstedelen af området privat ejet, og en mindre del er kommunalt ejet. Størstedelen af lokalplanområdet er beliggende i byzone. En mindre del, som udelukkende består af markareal, ligger i landzone og skal også forblive i landzone. Lokalplanområdet er bebygget med flere store lagerbygninger og befæstet med store asfaltarealer. De fleste af virksomhederne i området er i dag fraflyttet. Virksomheden GASA har engrosgrøntsagsmarked på en del af arealet. Inden for lokalplanens område findes desuden i dag én bolig, indrettet i den gamle portnerbolig. Den tidl. Gasa-grund anvendes ikke til produktionserhverv. I den sydøstligste del af lokalplanområdet – hvor der udlægges areal til en ny vejadgang – findes et mindre område med fredskov samt et regnvandsbassin, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Lokalplanen sikrer, at regnvandsbassinet kan udvides på et lille trekantet areal langs den nye vej, således at det samlede bassinvolumen bibeholdes. Anlæggelse af vej, forlægning af eksisterende sti samt udgravning af eksisterende bassin berører ca. 2.500 m2 fredskovsareal, hvoraf de ca. 625 m2 aktuelt er bevokset med skov. Fældning af fredskov kræver en dispensation fra Skovloven. Lokalplanens hovedformål er at sikre omdannelsen af området fra et erhvervsområde til et blandet bolig- og erhvervsområde med boliger, en dagligvarebutik og lettere erhverv. I forhold til støj- og lugtpåvirkning af det nye område, er der i udformningen af planen taget hensyn til de omkringliggende eksisterende virksomheder, der ikke vil blive begrænset af omdannelsen til blandet byområde. Lokalplanen fastlægger bebyggelsens omfang, placering, ydre fremtræden, vej- og parkeringsstruktur samt opholdsarealer. Lokalplanen fastlægger en ny vejforbindelse til Viborgvej, der sikrer, at Havkærvej ikke belastes yderligere. Vejen vil blive en vigtig del af vejnettet, der forbinder Tilst med Viborgvej, og det indgår derfor i udbygningsaftalen, at den optages som offentlig vej, omfattende både den nye vejstrækning, der anlægges, og den eksisterende sidevej til Blomstervej, der i dag er privat fællesvej ejet af kommunen. Planens hovedidé tager udgangspunkt i en opdeling af området i en række mindre delområder til bl.a. boliger med forskellige boligtyper samt delområder til blandede formål, herunder butik og erhverv. Centralt i området etableres en tæt og bymæssig karré-bebyggelse i op til 4 etager samt evt. tagterrasse, der i kraft af bl.a. materialevalget sikres et ensartet udtryk. Her omkring (mod nord og mod vest) etableres primært rækkehusbebyggelser i op til 3 etager, som må gives mere varierende udtryk. Bebyggelsernes skala, karakter og materialer er tilpasset de tilgrænsende områder. Centralt i området, midt igennem karrébebyggelsen, skal der etableres et offentligt tilgængeligt strøg og opholdsområde, kaldet ’det urbane strøg’, som forbinder området både internt og med omgivelserne. Som en del af det urbane strøg kan der indpasses regnvandsløsninger, som kan forsinke regnvand og samtidig fungere rekreativt. En dagligvarebutik og enkelte boliger vil få adgang fra Havkærvej, mens resten af området vil få indkørsel fra Blomstervej. I alt giver lokalplanen mulighed for opførelse af 69.100 m² bebyggelse, fordelt på ca. 600 boliger samt 2.500 m² kontorerhverv og en dagligvarebutik på 1.000 m². Dette svarer til en bebyggelsesprocent på ca. 78 %.


Dokumenter

Debatmateriale
Forslag til Lokalplan 1043 samt Miljørapport
Udbygningsaftale

 

Tidslinje

  Afklaring af plangrundlag (02.02.15 - 01.05.15) 
  Forundersøgelse (31.08.15 - 21.09.15) 
  Afklaring af plangrundlag (22.09.15 - 12.05.16) 
  Supplerende forundersøgelse (28.06.16 - 12.08.16) 
  Forudgående offentlig høring (29.11.16 - 20.12.16) 
  Lokalplanens igangsætning (17.01.17) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (18.01.17 - 06.06.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (06.06.17 - 15.08.17) 
  Byrådets 1. behandling (16.08.17) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (17.08.17 - 29.08.17) 
  Byrådets 1. behandling (30.08.17) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (05.09.17 - 31.10.17) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (31.10.17 - 06.12.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (25.04.18 - 22.05.18) 
  Byrådets 2. behandling (23.05.18) 
  Offentliggjort (07.06.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.