Lokalplan 1078

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Byintegreret universitetsformål herunder boliger og erhverv ved Nørrebrogade, det tidligere Kommunehospital.


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en udviklingsplan for det viste område, som skal danne baggrund for en byggeretsgivende lokalplan. Den private bygherre vil i samarbejde med Aarhus Universitet udvikle et helt nyt campusområde på min. 110.000 kvm. Det nuværende samlede bygningsareal inkl. Tunneler og kældre under jord er på ca. 143.000 kvm. Fraregnes tunneler og kældre, er der i dag i mere end 110.000 kvm. Etagemeter. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan omdannes til et ’Byintegreret Campus’. Med dette menes at området vil bestå af en kombinationen af fakulteter, erhverv, boliger, butikker og offentlige formål, der vil skabe et levende og attraktivt byområde. I første omgang skal der udarbejdes en lokalplan med rummelige og fleksible byggefelter. Højhusbebyggelse er ikke udelukket i dette område. Der kan blive udpeget byggefelter i helhedsplanen der kan rumme høje huse, disse byggefelter vil senere hen kræve en særskilt planlægning. Området er beliggende på Nørrebrogade 44, Peter Sabroes Gade 10-12 og Nørre Boulevard 5. Området har en størrelse på 99.384 kvm og er beliggende i byzone. Hele området er omfattet af kommuneplanens rammeområder: 040502OF, 040304OF og 040402OF. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 og der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg.


Dokumenter

Debatmateriale
Forslag til udbygningsaftale
Dagsorden til borgermøde den 11. januar 2018
Forslag til Lokalplan nr. 1078 samt miljørapport

Links

Annonce om borgermøde i den forudgående høring

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (23.12.16 - 20.01.17) 
  Borgermøde (02.03.17) 
  Forudgående offentlig høring (10.02.17 - 10.03.17) 
  Lokalplanens igangsætning (14.06.17) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (15.06.17 - 14.11.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (15.11.17 - 28.11.17) 
  Byrådets 1. behandling (29.11.17) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (05.12.17 - 30.01.18) 
  Borgermøde (11.01.18) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (31.01.18 - 20.02.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (21.02.18 - 13.03.18) 
  Byrådets 2. behandling (14.03.18) 
  Offentliggjort (15.03.18 - 09.05.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.