Lokalplan 1078

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Omdannelse af Kommunehospitalet


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en udviklingsplan for det viste område, som skal danne baggrund for en byggeretsgivende lokalplan. Arbejdet med helhedsplanen er i fuld gang. I efteråret 2016 har der været kørt et parallelopdrag med tre indbudte teams. I startet af 2017 udpeges en vinder og efterfølgende skal vinderforslaget bearbejdes. Den private bygherre vil i samarbejde med Aarhus Universitet udvikle et helt nyt campusområde på min. 110.000 kvm. Det nuværende samlede bygningsareal inkl. tunneler og kældre under jord er på ca. 143.000 kvm. Fraregnes tunneler og kældre, er der i dag i mere end 110.000 kvm. Etagemeter. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan omdannes til et ’Byintegreret Campus’. Med dette menes at området vil bestå af en kombinationen af fakulteter, erhverv, boliger, butikker og offentlige formål, der vil skabe et levende og attraktivt byområde. I første omgang skal der udarbejdes en lokalplan med rummelige og fleksible byggefelter. Højhusbebyggelse er ikke udelukket i dette område. Der kan blive udpeget byggefelter i helhedsplanen der kan rumme høje huse, disse byggefelter vil senere hen kræve en særskilt planlægning. En betingelse for salget af KH er som udgangspunkt en vedtaget byggeretsgivende lokalplan med udgangen af 2017. Området er beliggende på Nørrebrogade 44, Peter Sabroes Gade 10-12 og Nørre Boulevard 5. Området har en størrelse på 99.384 kvm og er beliggende i byzone. Hele området er omfattet af kommuneplanens rammeområder: 040502OF, 040304OF og 040402OF. Helhedsplanen og lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 og der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg. Indenfor rammeområde 040502OF ønskes områdets anvendelse ændret til ca. 70% universitetsformål, ca. 15% til universitetsrelaterede erhverv (eksempelvis serviceerhverv, caféer, detailhandel rettet mod universitetet mv), videns virksomheder og start ups og ca. 15% til boliger, primært målrettet studerende, men derudover også gæsteforskere, phd’ere og lignende. Det er endnu uklart hvorledes rammeområde 040304OF og 040402OF ønskes anvendt, dette skal helhedsplanen blandt andet klarlægge. Da udviklingsplanen er under udarbejdelse og dermed endnu ikke kan danne et konkret grundlag for lokalplanen, er det muligt at det efterfølgende vil blive nødvendigt med flere forundersøgelser for hele eller dele af området for KH.


Dokumenter

Debatmateriale

Links

Annonce om borgermøde

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (23.12.16 - 20.01.17) 
  Borgermøde (02.03.17) 
  Forudgående offentlig høring (10.02.17 - 10.03.17) 
  Lokalplanens igangsætning (14.06.17) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (15.06.17 - 19.09.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (20.09.17 - 10.10.17) 
  Byrådets 1. behandling (11.10.17) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (25.10.17 - 20.12.17) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (21.12.17 - 23.01.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (24.01.18 - 13.02.18) 
  Byrådets 2. behandling (14.02.18) 
  Offentliggjort (15.02.18 - 11.04.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.