Lokalplan 1024

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Vestpassagen. Boliger, erhverv og butikker mellem Mølleparken og Vestergade, Aarhus Midtby


På baggrund af salget af hovedbiblioteket, skal der udarbejdes en lokalplan for det viste område. Der foreligger en købskontrakt mellem Aarhus kommune og Biblioteksparken A/S, som er betinget af en lokalplan. Lokalplanens formål er at tilvejebringe et plangrundlag, som sikrer realiseringen af en samlet udviklingsplan for området mellem Mølleparken og Vestergade, og herigennem områdets fremtidige anvendelse til museums- og cityformål eller blot cityformål. Parallelt med forundersøgelsen er det blevet undersøgt om der kan rejses fondsmidler til en flytning af Naturhistorisk Museum fra Aarhus Universitet til det nuværende Aarhus Hovedbibliotek. Dette er imidlertid ikke lykkedes, derfor hovedbiblioteket bliver omdannet til hostel. Områdets fremtidige anvendelse vil indeholde funktioner til erhverv, hostel og boliger Området har en størrelse på ca. 5.930 m2, er beliggende i byzone og er omfattet af kommuneplanens rammeområde 010210CY. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, dels i forhold til karréens samlede bebyggelsesprocent, der er fastsat til 180, og dels i forhold til kommuneplanens maksimalt tilladte etageantal på 5 etager. Der skal derfor udarbejdes forslag til ændring af Kommuneplan 2013, hvor den maksimale bebyggelsesprocent foreslås forhøjet til 250. Det maksimale etageantal til 5, hvor to bygninger inden for karren må opføres i 6 etager og to bygninger i op til 7 etager med en max. Bygningshøjde på 25 m. Der har været gennemført en forudgående offentlighedsfase.


Dokumenter

Høringsmateriale
Forslag til Lokalplan nr, 1024
Byvandring og borgermøde

 

Tidslinje

  Forudgående offentlig høring (16.03.15 - 06.04.15) 
  Forundersøgelse (31.03.15 - 24.04.15) 
  Lokalplanens igangsætning (29.06.15) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (30.06.15 - 20.09.15) 
  Afventer afklaring af projekt (20.09.15 - 30.11.15) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (30.11.15 - 18.12.15) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (05.12.16 - 13.06.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (14.06.17 - 20.06.17) 
  Byrådets 1. behandling (21.06.17) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (22.06.17 - 29.08.17) 
  Byrådets 1. behandling (30.08.17) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (06.09.17 - 15.11.17) 
  Borgermøde (10.10.17) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (16.11.17 - 14.03.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (15.03.18 - 03.04.18) 
  Byrådets 2. behandling (04.04.18) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (05.04.18 - 17.04.18) 
  Byrådets 2. behandling (18.04.18) 
  Offentliggjort (02.05.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.