Lokalplan X055

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Højhus på Mindet 6, Aarhus Havn


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til et højhus på ca. 150 m med erhverv i klasse 1-2. Udgangspunktet for bebyggelsen er den eksisterende og historiske industribebyggelse i 2-3 etager, der bevares og suppleres af et nyt 38 etagers tårn til kontor- og erhvervsformål. Tårnet er integreret i den eksisterende bygning og har samtidig en grundgeometri, der udspringer herfra. Den eksisterende bygning bliver bevaret og åbner mod omgivelserne. Bebyggelsens samlede etageareal bliver ca. 44.000 m². Området vil fortsat have vejadgang fra Sydhavnsgade. Bil- og cykelparkering etableres på terræn og i kælderkonstruktion. På taget af den eksisterende bygning kommer et offentligt tilgængeligt grønt taghavemiljø med blandt andet restaurant, orangeri og nyttehaver. Området er beliggende ved Mindet og har en størrelse på ca. 12.000 m2. Området rummer i dag en nedlagt foderstofvirksomhed, der bliver benyttet til lettere erhvervsformål, kontor ol. Området afgrænses mod nord af Mellemarmen, hvor der pågår lokalplanlægning, mod øst er kornpieren, mod syd Filmbyen og mod vest et kontorhus, den gamle havne administrationsbygning. Området er beliggende i byzone og er omfattet af dele af kommuneplanens rammeområder 060201 ER og en mindre del af 060204 ER. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, da det ikke er muligt at bygge så højt. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg. Der er gennemført en for-offentlighedsfase om ændring af kommuneplanen. Der bliver udskilt et nyt rammeområde. De dele af Lokalplanerne 568 og 1067, der er beliggende på den nye lokalplans område aflyses med lokalplanen.


Dokumenter

Debatmateriale

 

Tidslinje

  Forudgående offentlig høring (02.05.18 - 23.05.18) 
  Forundersøgelse (02.07.18 - 20.08.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.