Lokalplan

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


HENLAGT Åben lav bebyggelse på Høgemosevej i Ølsted


På baggrund af anmodning fra den private ejer, påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til boliger i maksimalt 1,5 etager. Området er beliggende ved Høgemosevej 11-13 i Ølsted, og det har en størrelse på ca. 15.750 m2. Der er ikke udarbejdet en udstykningsplan for området. Den laves på baggrund af de input, der kommer i forundersøgelsen. For at sikre, at bebyggelsen tilpasses landsbystrukturen, er der dog lavet nogle principper, som bør følges i udstykningsplanen. Syd for området ligger Høgemosevej 19-27. Ejendommene ligger i en række med facaderne ud mod vejen og har alle direkte vejadgang fra Høgemosevej. Det skal undersøges om de ejendomme, der kommer til at ligge med facade ud til Høgemosevej, kan have overkørsel direkte fra Høgemosevej. Derfor skal der i forundersøgelsen fokuseres på tre scenarier i forhold til vejbetjeningen • Scenarie A (primær): Ejendommene med facade ud til Høgemosevej får vejadgang direkte herfra. De resterende boliger i området vejbetjenes af en fælles vejadgang, der slynger sig gennem området. Det er dette scenarie, der ligger mest i tråd med landsbystrukturen. Derudover opnås også mindre vejudlæg. • Scenarie B: Dette scenarie minder om scenarie A. Forskellen mellem scenarie A og B er i scenarie B reduceres antallet af vejadgange ved, at nogle af ejendommen deles om fælles overkørsel. • Scenarie C (sekundær): Der etableres en vejadgang til området som vejbetjener samtlige boliger i området. Området er beliggende i landzone. Området overføres til byzone ved den endelige godkendelse og offentliggørelse af lokalplanen. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 260102 BL. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (08.05.15 - 03.06.15) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.