Lokalplan 1041

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Etageboligbebyggelse på Trøjborgvej 72-74, Trøjborg


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til etageboligbebyggelse med mulighed for både vandrette og lodrette lejlighedsskel. I det ansøgte projekt er foreslået bebyggelse i varierende højde fra 3-6 etager. Bebyggelsen vil rumme ca. 128 nye boliger i varierende størrelser. Området afgrænses mod øst af en åben karrébebyggelse bestående af en boligblok og en randbebyggelse ved Trøjborgvej og Aldersrovej, mod syd af Trøjborgvej, mod vest af randbebyggelse ved Trøjborgvej og Barthsgade og mod nord af villabebyggelse. Området har en størrelse på ca. 5.069 m2, er beliggende i byzone og omfattet af kommuneplanens rammeområde 040115CE – Trøjborg. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, idet man ønsker en større bygningshøjde end 5 etager. Der skal ske udarbejdelse af kommuneplantillæg og evt. i den forbindelse gennemføres en foroffentlighedsfase. Den eksisterende ældre villa inden for matr. Nr. 1525a på den sydlige del af området er udpeget som bevaringsværdig med SAVE-bevaringsværdi 3 i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Denne villa ønskes bevaret og indrettet til boligformål. Øvrig eksisterende bebyggelse inden for projektområdet ønskes nedrevet.


Dokumenter

Debatmaterial til forhøring
Forslag til Lokalplan nr. 1041

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

1041 - Etageboligbebyggelse på Trøjborgvej 72-74, Trøjborg

Grafik

Animation skyggestudie - Høringssvar 31

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (19.11.15 - 10.12.15) 
  Forudgående offentlig høring (19.02.16 - 11.03.16) 
  Lokalplanens igangsætning (03.05.16) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (04.05.16 - 11.09.16) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (12.09.16 - 27.09.16) 
  Byrådets 1. behandling (28.09.16) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (29.09.16 - 08.11.16) 
  Byrådets 1. behandling (09.11.16) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (17.11.16 - 16.02.17) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (17.02.17 - 30.04.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (01.05.17 - 09.05.17) 
  Byrådets 2. behandling (10.05.17) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (11.05.17 - 20.06.17) 
  Byrådets 2. behandling (21.06.17) 
  Offentliggjort (06.07.17) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.