Lokalplan 1049

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Stor udvalgsvarebutik og erhverv mellem Randersvej og Karl Krøyers Vej i Skejby


En del af arealet er solgt via en betinget købsaftale. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til et nyt erhvervsområde med én stor udvalgsvarebutik, restauranter, erhvervsbebyggelse og butikker med særligt pladskrævende varegrupper. Der planlægges for en bebyggelse på maks. 3 etager/12 meters bygningshøjde. Området ligger ved Randersvej 229, Skejby, nordvest for den såkaldte IKEA rundkørsel. Området, som der planlægges for, har et samlet areal på ca. 78.400 m² og størstedelen af arealet ligger i byzone. I den overordnede planlægning er størstedelen af området i dag udlagt til centerformål, bl.a. med mulighed for udvalgsvarebutikker, restauranter, butikker med særligt pladskrævende varegrupper og liberale erhverv. Aflastningsområdet ved Skejby er udpeget i Kommuneplan 2013. Aflastningsområdet tiltrækker dagligt et stort publikum fra det meste af Jylland. En mindre del af området er i dag udlagt til tekniske anlæg som vejanlæg og må ikke bebygges. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområder 14.09.15 CE og 14.09.13 TA. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, Hvis det ønskede byggeri skal kunne realiseres, skal der laves et kommuneplantillæg, som ændrer afgrænsningerne af rammeområderne 14.09.15 CE og 14.09.13 TA i forhold til den omlagte del af Søftenvej/Randersvej, ligesom der skal udskilles et nyt rammeområde fra disse, med mulighed for placering af butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper.


Dokumenter

Debatmateriale
Forslag til Lokalplan nr. 1049

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (18.04.16 - 02.05.16) 
  Forudgående offentlig høring (28.04.16 - 20.05.16) 
  Lokalplanens igangsætning (15.07.16) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (16.07.16 - 12.03.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (13.03.17 - 04.04.17) 
  Byrådets 1. behandling (05.04.17) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (07.04.17 - 02.06.17) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (03.06.17 - 28.06.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (29.06.17 - 15.08.17) 
  Byrådets 2. behandling (16.08.17) 
  Offentliggjort (30.08.17) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.