Lokalplan

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Erhvervsområde på Hasselager Centervej 2-10


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til lagervirksomhed og liberalt erhverv, i op til 4 etager. Området er beliggende ved Hasselager Centervej 2-10 i Viby J, og det har en størrelse på ca. 4,47 ha. Området rummer i dag boliger og et gartneribygning. Gartneriet er lukket. Grundejerne ønsker at nedrive de eksisterende bygninger og bygge nyt - en Boxit med depotrum, garager og flex office, man kan leje. Matr. Nr. 9dæ ligger i byzone. Den resterende del af området ligger i landzone. Den del af området der ligger i landzone overføres til byzone ved den endelige godkendelse og offentliggørelse af planen. Hele lokalplanområdet er herefter beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 12.12.06 ER. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, da der ønskes en forøgelse af det maksimale etageantal, den maksimale bygningshøjde og den maksimale bebyggelsesprocent. Desuden ønskes en ændring af virksomhedsklassen. En realisering af projektet afhænger derfor af en ændring af kommuneplanen. Der skal derfor udarbejdes forslag til ændring af Kommuneplan 2013, hvor det maksimale etageantal foreslås hævet til 4, den maksimale bygningshøjde 10,5/14 (alt efter hvor det måles fra) og den maksimale bebyggelsesprocent foreslås hævet til 60. En del af området (matr.nr. 9dæ) er omfattet gældende lokalplan nr. 927. Lokalplan nr. 927 ophæves for den del, der er omfattet af dette område.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (16.07.15 - 21.08.15) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.