Lokalplan

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Erhvervsområde på Hasselager Centervej 2-10


På baggrund af anmodning fra en privat udvikler påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Området er beliggende ved Hasselager Centervej 2-10 i Viby J, og har en størrelse på ca. 4,47 ha. Området har rummet boliger og en gartneribygning. Bygningerne er under nedrivning. Området afgrænses mod nord af jernbanen mellem Aarhus og Skanderborg, mod sydøst af Skanderborgvej, mod sydvest af Hasselager Centervej og mod vest af et rekreativt område med et regnvandsbassin. De nærliggende områder rummer primært erhvervsbebyggelse, uddannelsesinstitutioner og lignende. På den anden side af Skanderborgvej ligger Øllegård station, der indgår i letbanestrækningen. Formålet er at give mulighed for, at området fortsat kan anvendes til erhvervsformål. Området foreslås bebygget med en erhvervspark med kontorer, lagerhotel og lignende erhverv. Erhvervsområdet påtænkes opført med bygninger, hvor det gennemgående etageantal er 4 etager. Mod Skanderborgvej i den sydøstlige del af området suppleres bebyggelsen med højhuse på 10-11 etager placeret parallelt med og tilbagetrukket fra Skanderborgvej. I den nordvestlige del af området suppleres bebyggelsen med byggeri på 6 etager. Bebyggelsens samlede etageareal er på ca. 63.000 m² svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 150 %. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 12.12.06 ER. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammerne, da der ønskes en forøgelse af det maksimale etageantal, den maksimale bygningshøjde, herunder højhusbyggeri mod Skanderborgvej, og den maksimale bebyggelsesprocent. Desuden ønskes en ændring af virksomhedsklassen. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg til den endeligt vedtagne kommuneplan med foroffentlighed.


Dokumenter

Debatmateriale

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (16.07.15 - 21.08.15) 
  Supplerende forundersøgelse (08.09.17 - 29.09.17) 
  Forudgående offentlig høring (12.09.17 - 03.10.17) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.