Lokalplan X051

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Erhvervsområde på Hasselager Centervej 2-10


På baggrund af anmodning fra en privat udvikler påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Området er beliggende ved Hasselager Centervej 2-10 i Viby J, og har en størrelse på ca. 4,47 ha. Området har rummet boliger og en gartneribygning. Bygningerne er under nedrivning. Området afgrænses mod nord af jernbanen mellem Aarhus og Skanderborg, mod sydøst af Skanderborgvej, mod sydvest af Hasselager Centervej og mod vest af et rekreativt område med et regnvandsbassin. De nærliggende områder rummer primært erhvervsbebyggelse, uddannelsesinstitutioner og lignende. På den anden side af Skanderborgvej ligger Øllegård station, der indgår i letbanestrækningen. Formålet er at give mulighed for, at området fortsat kan anvendes til erhvervsformål. Området foreslås bebygget med en erhvervspark med kontorer, lagerhotel og lignende erhverv. Erhvervsområdet påtænkes opført med bygninger i 4-6 etager. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 121206 ER, som fastlægger at bebyggelse maksimalt må opføres i 2 etager/10 meter med en maksimal bebyggelsesprocent på 45 for den enkelte ejendom. Det ansøgte projekt er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammerne, da der ønskes en forøgelse af det maksimale etageantal, den maksimale bygningshøjde, og den maksimale bebyggelsesprocent. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg til den endeligt vedtagne kommuneplan og gennemføres en forudgående offentlig høring. Området ligger i landzone og ønskes med en kommende lokalplan overført til byzone.


Dokumenter

Debatmateriale

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (16.07.15 - 21.08.15) 
  Supplerende forundersøgelse (08.09.17 - 29.09.17) 
  Forudgående offentlig høring (12.09.17 - 03.10.17) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.