Lokalplan 1045

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Blomstervej og Marienlystvej i Tilst


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til boligbebyggelse. Området ønskes anvendt til boligformål i form af boligbebyggelse med etageboliger i 2 etager (vandrette lejlighedsskel) og/eller tæt-lav boligbebyggelse i 2 etager udlagt som helårsbeboelse. Området afgrænses mod nord af Marienlystvej, mod øst af jordbrugsarealer, mod syd af en bufferzone mellem erhvervsbebyggelse og planområdet. Mod vest grænser den kommunalt ejede del af området op mod Blomstervej. Den privat ejede del af området er beliggende på Marienlystvej 10. Området har en størrelse på ca. 74.000 m2, er beliggende i byzone og er omfattet af kommuneplanens rammeområde 250306 BO. Lokalplanområdet er i dag omfattet af Lokalplan nr. 408 for et erhvervsområde ved Blomstervej i Tilst. Lokalplan nr. 408 er ikke i overensstemmelse med projektønskerne og forudsættes ophævet på ejendommen i forbindelse med den offentlige bekendtgørelse af en ny lokalplan. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013.


Dokumenter

Forslag til lokalplan 1045

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

1045 - Boligområde ved Blomstervej og Marienlystvej i Tilst

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (07.04.16 - 28.04.16) 
  Afklaring af plangrundlag (05.07.16 - 01.09.16) 
  Lokalplanens igangsætning (01.08.16) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (02.09.16 - 12.02.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (13.02.17 - 07.03.17) 
  Byrådets 1. behandling (08.03.17) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (15.03.17 - 10.05.17) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (11.05.17 - 06.09.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (07.09.17 - 26.09.17) 
  Byrådets 2. behandling (27.09.17) 
  Offentliggjort (10.10.17) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.