Lokalplan 1048

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde mellem Randersvej, Kalmargade, Malmøgade og Stockholmsgade


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til boliger med et maksimalt etageantal på 6. Området er beliggende mellem Randersvej, Kalmargade, Malmøgade og Stockholmsgade. Det afgrænses mod syd og nord af etageboliger, mod vest af parcelhuse, mod sydvest af rækkehuse samt mod øst af Randersvej og et centerområde. Området har en størrelse på ca. 1,2 ha og er beliggende i byzone. Det rummer i dag parcelhuse primært i 1½ plan. Udvikleren ønsker at nedrive alle de eksisterende bygninger og bygge nyt med en større fortætningsgrad end tilfældet er i dag. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 14.04.05 BO. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013. En realisering af projektet afhænger derfor af en ændring af kommuneplanen, hvor der gives mulighed for etageboliger, hvor det maksimale etageantal foreslås hævet til 6 samt hvor bebyggelsesprocenten og den maksimale bygningshøjde ligeledes hæves. Det betyder, at der skal udarbejdes et tillæg til kommuneplanen. Desuden skal der være en forudgående offentlig høring om ændringen af kommuneplanen. Området er omfattet af gældende lokalplan nr. 852 for busprioritering Randersvej mellem Stjernepladsen og Ringvejen. Lokalplanen ophæves for den del, der er omfattet af dette område.


Dokumenter

Debatmateriale
Forslag til Lokalplan nr. 1048

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (22.12.15 - 22.01.16) 
  Forudgående offentlig høring (12.05.16 - 02.06.16) 
  Lokalplanens igangsætning (14.07.16) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (15.07.16 - 27.02.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (28.02.17 - 21.03.17) 
  Byrådets 1. behandling (22.03.17) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (04.04.17 - 30.05.17) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (31.05.17 - 20.06.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (21.06.17 - 15.08.17) 
  Byrådets 2. behandling (16.08.17) 
  Offentliggjort (29.08.17) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.