Lokalplan

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


HENLAGT Skanderborgvej 275, Store Ravnsbjerg


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. I første omgang dog alene et kommuneplantillæg, idet ejeren ønsker at lokalplanen skal afvente et mere konkret projekt, som skal udarbejdes i samarbejde med en konkret investor, når rammerne for ejendommens fremtidige anvendelse ligger mere fast. Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for at området kan anvendes til område med blandet bolig og erhverv i 2-6 etager. Dog kan højhuse ikke udelukkes her og ejeren ønsker at holde muligheden åben for højhuse indtil videre. Området er i dag omfattet af lokalplan nr. 637 og grænser mod vest op til et byggeri, som tidligere husede Arlas domicil. Dette bruges i dag til liberalt erhverv. Selve planområdet er ubebygget. Området ligger på hjørnet af Skanderborgvej og Ringvej Syd og kaldes Store Ravnsbjerg efter den ene af de to høje på arealet. Området har en størrelse på ca. 8.5 ha og er i byzone. Området er i dag omfattet af kommuneplanens rammeområde 121102ER. Det ønskede byggeri og anvendelse er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 og der skal udarbejdes et kommuneplantillæg og senere en lokalplan, der muliggør blandet bolig og erhverv i op til 6 etager. Der vil blive gennemført en foroffentlighedsfase om ændring af kommuneplanen fra erhvervsområde til blandet bolig og erhverv og forøgelse af byggeriets omfang i forhold til de nugældende rammer.


Dokumenter

Debatmateriale til forhøring

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (12.01.16 - 27.01.16) 
  Forudgående offentlig høring (11.03.16 - 01.04.16) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.