Lokalplan 1040

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Institutionsbyggeri, Sølystgade 30, Aarhus Midtby


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at dagtilbudsafdelingen Sølystgade 30 kan udvides fra tre til seks grupperum. Lokalplanen skal give mulighed for at fjerne det eksisterende institutionsbyggeri og opføre et nyt byggeri med en ny placering indenfor matriklen. I området kan der placeres et institutionsbyggeri i op til 2 etager med maksimalt bruttoetageareal på 1000 m2. Området er beliggende på Sølystgade 30, centralt i Ø-gade kvarteret. Området har en størrelse på ca. 4.265 m2 og er beliggende i byzone. Ø-gade kvarteret er i kommuneplan 2013 udpeget som et potentiel kulturmiljø. I områder der er udpeget som potentielle kulturmiljøer skal der ved planlægning og projektering af byggeri, anlægsarbejder og andre indgreb foretages en kortlægning af de kulturhistoriske værdier. På baggrund af en kortlægning kan et potentielt kulturmiljø vurderes at være et kulturmiljø, hvor der fastlægges endelig afgræsning, og en beskrivelse af bærende elementer og sårbarheder. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 030102BO. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013.


Dokumenter

Forslag til Lokalplan nr. 1040

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

1040 - Institutionsbyggeri, Sølystgade 30, Aarhus Midtby

Links

Annonce om borgermøde

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (29.02.16 - 29.03.16) 
  Lokalplanens igangsætning (02.05.16) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (03.05.16 - 08.11.16) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (09.11.16 - 06.12.16) 
  Byrådets 1. behandling (07.12.16) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (22.12.16 - 16.02.17) 
  Borgermøde (02.02.17) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (17.02.17 - 25.04.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (26.04.17 - 20.06.17) 
  Byrådets 2. behandling (21.06.17) 
  Offentliggjort (04.07.17) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.