Lokalplan 1058

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Bolig- og erhvervsområde ved Åby Ringvej og Silkeborgvej, Gellerup (syd for Globus1)


Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening påtænker at sætte gang i udarbejdelse af en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til et nyt byområde med en blanding af boliger og erhverv, med bebyggelse i op til 6 etager. Området er beliggende i Gellerup, imellem den forlagte Gudrunsvej og Åby Ringvej. Mod nord afgrænses området af beboerhuset Globus1, og mod syd afgrænses området af eksisterende parcelhuse. Området omfatter dog også en smal stribe areal langs Åby Ringvej, som strækker sig helt ned til Silkeborgvej. Den smalle stribe areal langs Åby Ringvej tænkes ikke bebygget, men medtages i lokalplanen for at sikre en stiforbindelse samt evt. regnvandshåndtering. Den præcise afgrænsning af lokalplanområdet fastlægges i den kommende lokalplanproces. Området har en størrelse på i alt ca. 4,7 ha og er beliggende i byzone. Størsteparten af området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 240419OF, som fastlægger området til offentlige formål. En mindre del af området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 240414BO, som er fastlagt til lav boligbebyggelse. En anden mindre del af området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 240422BO, som er fastlagt til etageboliger. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013. Der skal derfor ske udarbejdelse af kommuneplantillæg, med foroffentlighedsfase pga. den ændrede anvendelse. Der findes en ældre byplanvedtægt for området, som ophæves med lokalplanens endelige vedtagelse. Der er fredskov på en del af arealet, og der har i den forbindelse været en forhåndsdialog med Naturstyrelsen. Naturstyrelsen er positivt sindet over for en evt. ophævelse af fredsskovpligten. Naturstyrelsen har i den forbindelse lagt vægt på, at området bliver et ”byhængsel” med en intentioner om at binde Gellerup bedre sammen med den øvrige by.


Dokumenter

Debatoplæg
Forslag til Lokalplan nr. 1058

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (02.03.16 - 29.03.16) 
  Forudgående offentlig høring (23.09.16 - 14.10.16) 
  Lokalplanens igangsætning (17.11.16) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (18.11.16 - 12.02.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (13.02.17 - 21.02.17) 
  Byrådets 1. behandling (22.02.17) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (28.02.17 - 26.04.17) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (27.04.17 - 30.05.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (31.05.17 - 20.06.17) 
  Byrådets 2. behandling (21.06.17) 
  Offentliggjort (04.07.17) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.