Lokalplan 1046

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligbebyggelse ved Søren Frichs Vej og P. Hiort Lorenzens Vej, Aarhus Midtby


På baggrund af aftale mellem Aarhus Kommune og Boligforeningen Ringgården om grundsalg og opførelse 8 – 12.000 etm² almene boliger skal der udarbejdes en lokalplan for det viste område. Bebyggelsen skal udformes i overensstemmelse med den øvrige igangværende planlægning i de tilstødende områder – Godsbanen og ”Trekanten”. Der vil derfor blive tale om Karrébebyggelse med ophold i gården. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til almene boliger. Området er beliggende i byzone og er omfattet af kommuneplanens rammeområde 030313CY. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (03.03.16 - 29.03.16) 
  Lokalplanens igangsætning (21.06.16) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (22.06.16 - 27.09.16) 
  Afventer Teknik og Miljø (24.09.16 - 08.05.17) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (08.05.17 - 09.08.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (09.08.17 - 29.08.17) 
  Byrådets 1. behandling (30.08.17) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (13.09.17 - 08.11.17) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (09.11.17 - 05.12.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (06.12.17 - 26.12.17) 
  Byrådets 2. behandling (27.12.17) 
  Offentliggjort (29.12.17 - 22.02.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.