Lokalplan 1060

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Idrætsanlæg og rekreativt område ved Vidtskuevej i Viby


På baggrund af anmodning fra kommunale ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til idrætsanlæg og park. Området er beliggende ved Vidtskuevej 35 i Viby, har en størrelse på ca. 2,3 ha og er beliggende i byzone. Størstedelen af området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 120303RE og en mindre del er omfattet af rammeområde 120304OF. Rekreative områder til idrætsanlæg har anvendelseskategorien 45, lokalplanforslaget er derfor ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013. Der foreslås, at for rammeområde 120303RE, ændres anvendelseskategorien til 45 Idrætsanlæg, og den del af rammeområde 120304OF der ligger indenfor lokalplanområdet indgår i rammeområde 120303RE. Lokalplanforslaget forudsætter derfor udarbejdelse af kommuneplantillæg. Det vurderes at ændringerne i rammeområderne ikke kræver forudgående offentlig høring.


Dokumenter

Forslag til Lokalplan nr. 1060

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (13.04.16 - 04.05.16) 
  Afventer rekvirent (10.05.16 - 10.07.16) 
  Lokalplanens igangsætning (10.01.17) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (11.01.17 - 12.04.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (13.04.17 - 09.05.17) 
  Byrådets 1. behandling (10.05.17) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (18.05.17 - 03.08.17) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (04.08.17 - 25.09.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (26.09.17 - 31.10.17) 
  Byrådets 2. behandling (01.11.17) 
  Offentliggjort (02.11.17 - 27.12.17) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.