Lokalplan

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 7 Hasle


På baggrund af et fælles ønske fra Østjysk Bolig, sekretariatet for Attraktive Boligområder og Teknik og Miljø har Planafdelingen fremsat forslag om ophævelse af Byplanvedtægt nr. 7 for Hasle. Formålet er at forenkle de administrative processer ved realisering af en igangværende tryghedsrenovering og en fremtidig heledsplan for Bispehaven Området ligger ved Hasle Centervej, Rymarken og Bispehavevej. Området har en størrelse på ca. 1,2 hektar og ligger i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområder 130307BO og 130312BO. Konsekvensen af en ophævelse af byplanvedtægten vil være, at der skal administreres på grundlag af kommuneplanens rammebestemmelser indtil der er vedtaget nye lokalplaner for området. Byplanvedtægt nr. 7 er udarbejdet i 1971 og muliggjorde bl.a. den opførte etageboligbebyggelse med alle de realiserede stier, fælleshuse og grønne områder m.v. – og muliggør ikke megen fornyelse indenfor det tilbageværende planområde. Aktuelt ønsker boligforeningen blandt andet at opføre et nyt fælleshus samt andre mindre forandringer som realisering af første etape af den igangsatte tryghedsrenovering. Dette kan ikke gennemføres inden for rammerne af den gældende byplanvedtægt, og ifølge byplanvedtægtens principper kan der ikke dispenseres herfra. Uden en ophævelse af Byplanvedtægt nr. 7 vil en gennemførelse af tryghedsrenoveringens første etape kræve, at der tilvejebringes en ny lokalplan for det nye fælleshus, fjernelse af parkeringsdæk og anlæg af nye grønne områder m.v., selvom projektet ikke i sig selv nødvendigvis er lokalplanpligtigt. Uanset ophævelse af byplanvedtægten, forventer Aarhus Kommune at der i Bispehaven og nærområdet vil skulle gennemføres en eller flere lokalplaner i de kommende år som resultat af forventet helhedsplan. Indholdet af helhedsplanen kendes endnu ikke, men forventes at kunne omfatte både omforandring af infrastruktur, byggeri og grønne områder. Disse projekter forventes at være lokalplanpligtige grundet deres omfang og betydning for området, og ikke blot fordi de er i modstrid med en byplanvedtægt, som ikke længere er aktuel.


Links

Link til Byrådsmøde

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (10.05.16 - 24.05.16) 
  Lokalplanens igangsætning (10.05.16) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (11.05.16 - 08.06.16) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (09.06.16 - 18.08.16) 
  Byrådets 1. behandling (17.08.16) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (31.08.16 - 26.10.16) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (27.10.16 - 29.11.16) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (30.11.16 - 20.12.16) 
  Byrådets 2. behandling (21.12.16) 
  Vedtaget efter Byrådets beføjelse (21.12.16) 
  Offentliggjort (24.02.17) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.