Lokalplan 1103

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Blandet byområde ved Åby Ringvej, Edwin Rahrs Vej og Gudrunsvej i Gellerup, Brabrand


Aarhus Kommune er ved at udarbejde en ny lokalplan for et nyt blandet byområde ved Åby Ringvej, Gudrunsvej og Edwin Rahrs Vej i Gellerup – matr.nr. 14hc samt del af 14ha, begge Brabrand By, Brabrand, og matr.nr. 72 Åby By, Åby. Beskrivelse af lokalplanens indhold Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til et nyt byområde med en blanding af boliger og erhverv, herunder én dagligvarebutik til forsyning af lokalområdet. Der lægges op til bebyggelse i varierende højder i 3-6 etager. I den sydlige del af lokalplanområdet findes i dag en idrætshal (kaldet Globus1) samt en børneinstitution, og dette areal ønskes udbygget med endnu en børneinstitution, sundhedshus samt endnu en idrætshal. Lokalplanområdet er omfattet af Helhedsplan/Dispositionsplan for Gellerup og Toveshøj. Målet med Helhedsplanen/Dispositionsplanen er at forandre Gellerup og Toveshøj fra et udsat boligområde til et attraktivt byområde, med en tættere og mere blandet karakter end det er tilfældet i dag. Den ny bebyggelses hovedprincip er at etablere erhverv ud mod Åby Ringvej og boliger på arealet bag ved, ind mod den eksisterende boligbebyggelse Gellerupparken. Langs Åby Ringvej arbejdes der med en særligt landskabelig bearbejdning. Der arbejdes med en bebyggelsesprocent på ca. 110 for den nordlige del af området til bolig- og erhverv, og en lavere bebyggelsesprocent for den sydlige del af området til offentlige formål.


Dokumenter

Debatmateriale
Forslag til Lokalplan nr. 1103

Links

Genvej til høringsportalen

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (03.06.16 - 24.06.16) 
  Forudgående offentlig høring (02.05.18 - 23.05.18) 
  Lokalplanens igangsætning (03.09.18) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (04.09.18 - 18.06.19) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (19.06.19 - 27.08.19) 
  Byrådets 1. behandling (28.08.19) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (17.09.19 - 12.11.19) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (13.11.19 - 12.01.20) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (13.01.20 - 02.02.20) 
  Byrådets 2. behandling (03.02.20) 
  Offentliggjort (04.02.20 - 30.03.20) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.