Lokalplan 1103

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Nyt blandet byområde ved Edwin Rahrs Vej, Åby Ringvej, Gudrunsvej og Globus1 i Gellerup


På baggrund af anmodning fra Brabrand Boligforening påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til et nyt byområde med en blanding af boliger og erhverv, herunder én dagligvarebutik til forsyning af lokalområdet. Der lægges op til bebyggelse i varierende højder i 3-6 etager. Størstedelen af området er i dag ejet af Brabrand Boligforening, og en mindre del (Globus1) er ejet af Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening. Den nye bolig- og erhvervsbebyggelse vil blive realiseret af private investorer. Der er ikke ønske om at opføre almene boliger inden for lokalplanområdet. Lokalplanområdet er beliggende i Gellerup, imellem Gudrunsvej og Åby Ringvej. Mod nord afgrænses området af Edwin Rahrs Vej, og mod syd af beboerhuset Globus1. Området har en størrelse på ca. 5,4 ha og er beliggende i byzone. Lokalplanens endelige afgrænsning er ikke endeligt fastlagt. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 240403BL som er fastlagt til blandet bolig- og erhvervsområde, 240419OF som er fastlagt til offentlige formål, samt rammeområde 240423BO som er fastlagt til boligformål med etageboliger. Der skal ske udarbejdelse af kommuneplantillæg. Der er gennemført en foroffentlighedsfase. Lokalplanområdet er omfattet af Helhedsplan/Dispositionsplan for Gellerup og Toveshøj. Målet med Helhedsplanen/Dispositionsplanen er at forandre Gellerup og Toveshøj fra et udsat boligområde til et attraktivt byområde, med en tættere og mere blandet karakter end det er tilfældet i dag.


Dokumenter

Debatmateriale

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (03.06.16 - 24.06.16) 
  Forudgående offentlig høring (02.05.18 - 23.05.18) 
  Lokalplanens igangsætning (03.09.18) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (04.09.18 - 12.12.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (13.12.18 - 15.01.19) 
  Byrådets 1. behandling (16.01.19) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (30.01.19 - 27.03.19) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (28.03.19 - 30.04.19) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (01.05.19 - 21.05.19) 
  Byrådets 2. behandling (22.05.19) 
  Offentliggjort (23.05.19 - 17.07.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.