Lokalplan 1115

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Tranbjerggårdsvej i Mårslet


På baggrund af anmodning fra private og kommunale ejere er der igangsat forarbejde, forud for at der kan udarbejdes en lokalplan for området. Formålet med at udarbejde en lokalplanen er, at give mulighed for at området kan anvendes til boligformål. Området, som er beliggende ved Tranbjerggårdsvej i den nordlige del af Mårslet, har en størrelse på ca. 11,3 ha og er beliggende dels i byzone og dels i landzone. Bebyggelsesprocenten for arealer til parcelhuse må maximalt være 30. For rækkehuse, etageboliger og lignende må bebyggelsesprocenten maximalt være 40%. Mindst 15% af området skal udlægges og indrettes til større samlede friarealer, som bl.a. også skal anvendes til håndtering af regnvand. Fra de fælles friarealer er det hensigten at der etableres forbindelse til tilstødende boligområder via det eksisterende stinet. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområder 320116BO og 320101BO og det fremsendte projekt er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017. Den 07.02.2019 blev der afholdt borgermøde på Mårslet skole forud for, at der forventes igangsætning af planarbejdet i foråret 2019. Plancher og oplæg til borgermødet kan ses i bilagslisten.


Dokumenter

Skitseoplæg til dispositionsplan
Invitation til borgermøde 07-02-2019
Program Borgermøde 7-02-2019
Oplæg til borgermøde 07-02-2019
Plancher fra borgermødet 07-02-2019

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (29.06.16 - 12.08.16) 
  Borgermøde (07.02.19) 
  Lokalplanens igangsætning (15.08.19) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (15.08.19 - 26.11.19) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (27.11.19 - 17.12.19) 
  Byrådets 1. behandling (18.12.19) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (01.01.20 - 26.02.20) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (27.02.20 - 31.03.20) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (01.04.20 - 21.04.20) 
  Byrådets 2. behandling (22.04.20) 
  Offentliggjort (23.04.20 - 17.06.20) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.