Lokalplan

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Tranbjerggårdsvej i Mårslet


På baggrund af anmodning fra de private og kommunale ejere påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boligformål inden for kommuneplanens rammer for området. Området er beliggende ved Tranbjerggårdsvej i den nordlige del af Mårslet, har en størrelse på ca. 11,3 ha og er beliggende dels i byzone og dels i landzonen. Bygherre tinglyses en fraskrivelseserklæring på det areal, som ligger i landzone og overføres til byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområder 320116BO og 320101BO. Mindst 15% af området skal udlægges og indrettes til større samlede friarealer af forskellig karakter og fælles for området. Bebyggelsesprocenten for arealer til rækkehuse, etageboliger og lignende må dog være 40 for den enkelte ejendom. For rammeområde 320116Bo gælder tillige, at der i forbindelse med en helhedsplan for afgrænsningen af Mårslet mod nord vurderes muligherderne for at inddrage arealer med Tranbjerggårds bygninger i Mårslets byområde. Der er ikke på forhånd tænkt en større tæthed ind i bebyggelsen end den, der er fastlagt i kommuneplanens rammer for området. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013. Parallelt med plansagen forventes udarbejdet en helhedsplan med stor grad af borgerinvolvering. I den forbindelse vil der ske en koordinering af lokalplanforslaget med helhedsplanen og et tæt samarbejde omkring de to planer. I projektet forestiller bygherre sig, at områdets grønne træk fastholdes og videre udvikles. Der er tale om parcelhusgrunde og tæt-lave boformer. Den endelige fordeling er ikke lagt fast. På det offentlige areal i den sydlige del af planområdet er planerne overvejende at bygge tæt-lav. I forhold til de overordnede træk i området forbindes omgivelserne via stiforløb hen overplanområdet. Vejadgang er som udgangspunkt tænkt fra Hørretløkken, men i forhold til den nye omfartsvej mod vest, vil der ske en dialog netop om vejproblematikken under udarbejdelse af planforslaget. Dette emne forventes også at blive drøftet i et parallelt forløb i arbejdet med helhedsplanen for Mårslet. Særligt skal muligheder for at krydse nærbane/letbanetracéet undersøges nærmere.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (29.06.16 - 12.08.16) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.