Lokalplan

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Fuglekærvej i Kolt


På baggrund af anmodning fra privat ejer påtænkes udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til tæt-lav boligbebyggelse i 2 etager. Området afgrænses af jordbrugsarealer mod nord og øst, Fuglekærvej mod syd og eksisterende boligbebyggelse mod vest. Den aktuelle del af matr.nr. 2z, hvor der ønskes opført tæt-lav rækkehusbebyggelse, er i dag beplantet med juletræskultur. Lokalplanen omfatter ligeledes matr.nr. 2a, og dermed hele den østlige del af rammeområdet, for at sikre sammenhæng i planlægningen. Den østlige del af planområdet er i dag bebygget med en bolig med adressen Fuglekærvej 102. Området omfatter et areal på i alt ca. 10.800 m2 i landzone og er beliggende indenfor et område med særlige drikkevands-interesser, OSD. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 220101BL. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg, der udlægger en ny boligramme og øger bebyggelsesprocenten til 40 for tæt-lav boligbebyggelse.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (17.10.16 - 14.11.16) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.