Lokalplan 1096

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Fuglekærvej i Kolt


På baggrund af anmodning fra privat ejer påtænkes udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til tæt-lav boligbebyggelse i 2 etager. Området afgrænses af jordbrugsarealer mod nord og øst, Fuglekærvej mod syd og eksisterende boligbebyggelse mod vest. Den aktuelle del af matr.nr. 2z, hvor der ønskes opført tæt-lav rækkehusbebyggelse, er i dag beplantet med juletræskultur. Lokalplanen omfatter ligeledes matr.nr. 2a, og dermed hele den østlige del af rammeområdet, for at sikre sammenhæng i planlægningen. Den østlige del af planområdet er i dag bebygget med en bolig med adressen Fuglekærvej 102. Området omfatter et areal på i alt ca. 10.800 m2 i landzone og er beliggende indenfor et område med særlige drikkevands-interesser, OSD. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 220101BL. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg, der udlægger en ny boligramme og øger bebyggelsesprocenten til 40 for tæt-lav boligbebyggelse.


Dokumenter

Forslag til Lokalplan 1096
Forslag til udbygningaftale

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

1096 - Boligområde ved Fuglekærvej i Kolt

Links

link til høringsportalen

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (17.10.16 - 14.11.16) 
  Lokalplanens igangsætning (04.05.18) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (05.05.18 - 04.03.19) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (05.03.19 - 02.04.19) 
  Byrådets 1. behandling (03.04.19) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (11.04.19 - 06.06.19) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (07.06.19 - 08.09.19) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (09.09.19 - 08.10.19) 
  Byrådets 2. behandling (09.10.19) 
  Offentliggjort (14.11.19 - 04.12.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.