Lokalplan X023

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Dagligvarebutik og bolig ved Grenåvej/Vorrevej, Skødstrup


NOVEMBER 2016: På baggrund af anmodning fra de private ejere påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Området er p.t. omfattet af kommuneplanens rammeområde 390104CE og 390103BO. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at et CE-område kan udvides med en ejendom, der i dag ligger i BO-område. Derved kan der i det udvidede centerområde opføres en dagligvarebutik på ca. 1000 m2, med en 130 m2 bolig placeret på dagligvarebutikkens tag. Planområdet har en størrelse på knap 3.900 m2 og er placeret i byzone. På matr. 2k er i dag en Kiwi, der er lukket. Den nye dagligvarebutik ønskes etableret i den eksisterende butiks gulvkote, eventuelt trukket lidt længere tilbage fra vejen. Taglejligheden ønskes etableret i ét plan. Projektet forudsætter, at matr. 2x beliggende i rammeområde 390103BO inddrages i rammeområde 390104CE. For så vidt angår bebyggelseshøjde og bebyggelsesprocent er lokalplanforslaget i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, men i forhold til udvidelse af centerområdet skal der enten udarbejdes et kommuneplantillæg, eller ændringen skal ske i forbindelse med den igangværende kommuneplanrevision. MAJ 2019: Der er sket ændringer i forbindelse med Kommuneplan 2017, så begge ejendomme - dvs. Grenåvej 745 med den eksisterende, tomme butik og Vorrevej 1 med det eksisterende enfamiliehus - hører til i rammeområde 390104CE Bycenter. Områdets anvendelse er fastlagt til centerformål, og der kan etableres butikker, liberale erhverv, restauranter og lignende. Området kan desuden anvendes til offentlige formål og til boliger. Der er også sket ændringer i projektet, så der nu arbejdes med at opføre en butik, der placeres delvist ind terrænet/skrænten mod vest, og to boliger med tilhørende taghaver oven på butikken. Boligerne får adgang via Vorrevej, mens kunderne til dagligvarebutikken får adgang via de eksisterende overkørsler til Grenåvej og Vorrevej. Det forventes, at lokalplan-udarbejdelsen snart kan gå i gang.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (29.11.16 - 16.12.16) 
  Afklaring af plangrundlag (19.11.16 - 30.06.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.