Lokalplan

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Dagligvarebutik og bolig ved Grenåvej/Vorrevej, Skødstrup


På baggrund af anmodning fra de private ejere påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Området er p.t. omfattet af kommuneplanens rammeområde 390104CE og 390103BO. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at et CE-område kan udvides med en ejendom, der i dag ligger i BO-område. Derved kan der i det udvidede centerområde opføres en dagligvarebutik på ca. 1000 m2, med en 130 m2 bolig placeret på dagligvarebutikkens tag. Planområdet har en størrelse på knap 3.900 m2 og er placeret i byzone. På matr. 2k er i dag en Kiwi, der er lukket. Den nye dagligvarebutik ønskes etableret i den eksisterende butiks gulvkote, eventuelt trukket lidt længere tilbage fra vejen. Taglejligheden ønskes etableret i ét plan. Projektet forudsætter, at matr. 2x beliggende i rammeområde 390103BO inddrages i rammeområde 390104CE. For så vidt angår bebyggelseshøjde og bebyggelsesprocent er lokalplanforslaget i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, men i forhold til udvidelse af centerområdet skal der enten udarbejdes et kommuneplantillæg, eller ændringen skal ske i forbindelse med den igangværende kommuneplanrevision.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (29.11.16 - 16.12.16) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.