Lokalplan 1071

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Cityområde på Frederiks Plads, Aarhus Midtby


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boliger i en bygning på op til 25 etager. Der vil indgå et etageareal i det nye lokalplanområde på 22.139 m2 fordelt på 20.775 m2 boliger og 1.364 m2 til erhverv heraf 1.200 m2 til en dagligvarebutik. Det er oplyst, at der vil blive 150 boliger på under 80 m2 og 105 boliger på 80 m2 og derover. 3.870 m2 af boligetagearealet vil blive til almene boliger. Området er beliggende ved Frederiks Plads i Aarhus Midtby. Den gældende lokalplan nr. 972 for området opretholdes for den del, der ligger uden for det aktuelle lokalplanområde. Det aktuelle lokalplanområde omfatter byggefelterne ”F” og ”Mellembygning” i den gældende lokalplan nr. 972. Området har en størrelse på ca. 2100 m2 og er beliggende i byzone. I forhold til den gældende lokalplan nr. 972 opretholdes den maksimale bygningskote på 86. Kravene i den gældende lokalplan nr. 972 om, at den øverste del af bygningen – over de kritiske koter for OML-grænserne - skal være lufttæt vil blive de samme. Krav om placering af luftindtag vil også blive de samme. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 010323CY. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, idet bygherren ønsker mulighed for at bygge i 25 etager, hvor kommuneplanrammerne angiver 19 etager som det maksimale. Desuden ønsker bygherren at forøge etagearealet inden for rammeområdet fra 48.420 m2 til 55.356. Der forudsættes udarbejdet et kommuneplantillæg, der vil indeholde et maksimalt antal etager på 25 (i stedet for 19) og en maksimal bebyggelsesprocent på 410 (i stedet for 360). Der påregnes ikke gennemført en forudgående offentlig høring om kommuneplantillægget.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (12.01.17 - 06.02.17) 
  Lokalplanens igangsætning (23.03.17) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (24.03.17 - 07.11.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (08.11.17 - 28.11.17) 
  Byrådets 1. behandling (29.11.17) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (13.12.17 - 07.02.18) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (08.02.18 - 03.04.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (04.04.18 - 24.04.18) 
  Byrådets 2. behandling (25.04.18) 
  Offentliggjort (26.04.18 - 20.06.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.