Lokalplan 1071

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Cityområde på Frederiks Plads, Aarhus Midtby


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boliger i en bygning på op til 25 etager. Der vil indgå et etageareal i det nye lokalplanområde på 22.800 m2 fordelt på 21.436 m2 boliger og 1.364 m2 til erhverv heraf areal til en dagligvarebutik. Det er oplyst, at der vil blive ca. 259 boliger. Området er beliggende ved Frederiks Plads i Aarhus Midtby. Den gældende lokalplan nr. 972 for området opretholdes for den del, der ligger uden for det aktuelle lokalplanområde. Det aktuelle lokalplanområde omfatter byggefelterne ”F” og ”Mellembygning” i den gældende lokalplan nr. 972. Området har en størrelse på ca. 1.600 m2 og er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 010323CY. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, idet bygherren ønsker mulighed for at bygge i 25 etager, hvor kommuneplanrammerne angiver 19 etager som det maksimale. Krav til opholdsareal reduceres fra 30 % til 28 % for boliger og fra 5 % til 2 % for erhverv. Lokalplanen er sat i bero til der kommer en afklaring om ny Planlov

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (12.01.17 - 06.02.17) 
  Lokalplanens igangsætning (23.03.17) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (24.03.17 - 07.11.17) 
  I bero (08.11.17) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.