Lokalplan

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Område ved Gammel Kirkevej 170 i Hjortshøj


På baggrund af anmodning fra den private ejer af Gammel Kirkevej 170 påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Området er beliggende ved Gammel Kirkevej 170 og består af både private og kommunale arealer. Det samlede område har en størrelse på 30.760 m2 og ligger hovedsageligt i byzone, mens en mindre del ligger i landzone. En del af området er berørt af lokalplan 715, der i denne gældende lokalplan udlægger areal til henholdsvis delområde IV, fælles friareal for områdets beboer og delområde V, pilefordampningsanlæg og mulighed for udvidelse af det tekniske anlæg. Den kommunale boligdel er på ca. 17.580 m2 samt 3260 m2, svarende til lokalplan 715’s delområde IV, mens den private del er ca. 10.000 m2. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til opførelse af værksteder og staldbygninger i en afstand af 50 meter fra byzone for den private bebyggelse og at der kan opføres ca. 58 nye tæt-lave boliger for den kommunale del af området. Områdets byzonearealer er omfattet af kommuneplanens rammeområde 38.01.32.BO. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013. Matrikel 7ef, foreslås udskilt i nyt udvidet rammeområde i landzone, som vil kunne muliggøre planlægning for bygninger til dyrehold og fastsætte bestemmelser for byggeriets udseende. Der skal derfor igangsættes en forudgående offentlig høring om ændringen.


Dokumenter

Debatmateriale

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (05.01.17 - 27.01.17) 
  Forudgående offentlig høring (20.04.17 - 11.05.17) 
  I bero (25.10.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.