Lokalplan X050

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boliger ved Tilst Vestervej og Gedingvej i Tilst


På baggrund af anmodning fra den kommunale ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for et areal nord for Tilst Vestervej. Der er tidligere gennemført en forundersøgelse for området, men planlægningen er genoptaget på baggrund af ændrede forudsætninger. Formålet med forundersøgelsen er at afdække områdets bindinger og ajourføre rammen, inden udarbejdelse af en ny bebyggelsesplan for området. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til boligformål i form af tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse i op til 2 etager og 8,5 m – herunder offentlige formål, som naturligt kan indpasses i boligområdet. Området er beliggende ved Tilst Vestervej 2-14 og afgrænses af Gedingvej mod nordøst og Tilst Vestervej mod syd, åbent land mod nord og eksisterende boligområder mod sydøst og sydvest. Området omfatter et areal på i alt ca. 11 ha og er overvejende kommunalt ejet. Matr. nr. 9v ligger i byzone og de øvrige ejendomme i landzone. Den sydvestlige del af området er omfattet af Lokalplan nr. 407, der fastlægger anvendelsen til bl.a. tæt-lav bolig-bebyggelse, rekreativt område og erhverv. Lokalplan 407 forudsættes aflyst for den del, der vil blive omfattet af en kommende lokalplan. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområder 250117BO og 250119RE. Den ønskede lokalplanlægning er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, idet RE-området ønskes ændret til boligområde for at sikre sammenhæng i planlægningen. Der skal derfor udarbejdes et tillæg til kommuneplanen. Processen vil blive indledt med en forudgående offentlig høring om kommuneplanændringen. Planområdet omfatter en eksisterende pistolskydebane i RE-området mod vest, og inddragelse af RE-området til boliger vil indebære en flytning af skydebanen. I forbindelse med lokalplanlægningen skal det afklares, om pistolskydebanen skal flyttes ud af området. Hvis skydebanen ikke flyttes skal miljømæssige forhold omkring støj, mulig støjafskærmning mv. afklares nærmere og sikres i planlægningen.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (06.02.17 - 07.03.17) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.