Lokalplan 1077

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Byggeri til undervisningsformål mellem Carl Blocks Gade og Sonnesgade, Arkitektskolen Aarhus.


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til offentlige formål i form af undervisnings- og forskningsformål samt kontorformål. Hensigten er, at muliggøre opførelse af en ny bygning til Arkitektskolen i Aarhus. Lokalplanområdet er knap 10.600 m2 stort, og på arealet opføres op til 17.000 m2 bebyggelse. Ny bebyggelse opføres på to byggefelter, med den grønne kile som et grønt byrum imellem byggefelterne. Hovedbygningen placeres ud mod Carl Blochs Gade, og opføres i 4-5 etager, idet den er højest mod Carl Blochs Gade og trapper ned mod den grønne kile. Øvrig bebyggelse placeres mod DSB’s arealer mod sydøst, og udformes som en eller flere bygninger i 2-3 etager. I den grønne kile er det hensigten, at de studerende kan tage deres projekter med ud, og arbejde med mock-ups og andre midlertidige installationer, ligesom den grønne kile også skal fungere som et grønt offentligt byrum med stiforbindelse. Området er beliggende i byzone, ved Skovgaardsgade 3, Godsbanen og er omfattet af kommuneplanens rammeområde 030301CY. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013.


Dokumenter

Udviklingsplan for Godsbanen samt Miljørapport
Forslag til udbygningsaftale
Forslag til Lokalplan nr. 1077
Sammenfattende redegørelse af Miljøvurderingen for udviklingsplanen
Udbygningsaftale

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (22.03.17 - 12.04.17) 
  Lokalplanens igangsætning (23.05.17) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (24.05.17 - 22.11.17) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (23.11.17 - 12.12.17) 
  Byrådets 1. behandling (13.12.17) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (19.12.17 - 13.02.18) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (14.02.18 - 19.03.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (20.03.18 - 17.04.18) 
  Byrådets 2. behandling (18.04.18) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (19.04.18 - 01.05.18) 
  Byrådets 2. behandling (02.05.18) 
  Offentliggjort (31.05.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.