Lokalplan X010

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligbebyggelse ved Silkeborgvej 777


På baggrund af anmodning fra den private ejerkreds påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boligområde med tæt-lav boligbebyggelse. Området er beliggende ved Silkeborgvej 777, og ejendommen har tidligere været anvendt til erhverv, der nu er nedlagt. Grundens størrelse er ca. 5800 m2 og beliggende i landzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 240704BL. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013. En eventuel realisering af projektet forudsætter udarbejdelse af et kommuneplantillæg, da det ønskes at hæve bebyggelsesprocent fra 30% til 40%, ligesom bebyggelse ønskes opført i op til 2 etager fremfor 1,5 etage (som rammerne giver mulighed for). På grund af kirkebyggelinje vil bebyggelse ikke opføres over 8,5 meter, så i forhold til maksimal bygningshøjde vil projektet kunne indeholdes indenfor kommuneplanens rammer.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (01.05.17 - 19.05.17) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.