Lokalplan

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


HENLAGT Blandet byområde ved Willemoesgade, Trøjborg


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til et blandet byområde med ønske om primært boliger. Området afgrænses af de 4 veje: Niels Juels Gade, Aldersrovej, Otto Ruds Gade og Willemoesgade. Området har en størrelse på ca. 11.930 m2 og er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 04.01.11 OF. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, da anvendelsen ønskes ændret fra offentlige formål til blandet byområde, samt der ønskes en fortætning af området. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg og i den forbindelse gennemføres en foroffentlighedsfase. Afventer afklaring omkring konkurrencen og det videre forløb. Sagen sættes i bero Området rummer flere bygninger samt et grønt areal på hjørnet Otte Ruds Gade og Aldersrovej, der er beplantet med store træer. Området anvendes i dag af Aarhus Universitet, hvilket det ikke skal fremover. Derfor er der igangsat denne planlægning om omdannelse af området til et blandet byområde med ønske om primært boliger. Bygningen på hjørnet af Otte Ruds Gade og Willemoesgade er udpeget som bevaringsværdig med SAVE-bevaringsværdig 3 i Kommuneplan 2013. Desuden vurderes det, at der er flere bygninger, der er bevaringsværdige, hvilket afklares i den videre proces. Hovedparten af de eksisterende bygninger vil blive bevaret i forbindelse med omdannelsen. Ejeren ønsker dog enkelte bygninger nedrevet for at sikre bedre lysforhold samt udnyttelse af de eksisterende bygninger og uderum. Desuden ønskes området yderligere bebygget - evt. i højden oven på eksisterende bebyggelse og/eller på hjørnet Aldersrovej og Otte Ruds Gade.


Dokumenter

Debatmateriale
Borgerarrangement
Program til Borgerarrangement

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (19.05.17 - 09.06.17) 
  Forudgående offentlig høring (16.08.17 - 06.09.17) 
  Borgermøde (29.08.17) 
  Afventer arkitektkonkurrence (10.10.17 - 05.06.18) 
  I bero (13.06.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.