Lokalplan X001

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Udvidelse af City Vest samt nyt boligområde på vestsiden af City Vest i Gellerup


Den private ejer af CityVest i Gellerup ønsker at udvide butikscentret, etablere en pladsdannelse hen over Gudrunsvej, samt etablere bebyggelse i den sydlige del af den nye bygade (Karen Blixens Boulevard) til blandede byformål. Butikscentret ønskes på egen matrikel udvidet med bl.a. en biograf samt butikker øst for centret, højhus med konferencehotel og/eller boliger syd for centret, samt boliger vest for centret. Nord for Gudrunsvej ønskes mulighed for at etablere en blanding af boliger, erhverv, butikker og offentlige formål langs bygaden, som på denne strækning vil være en form for gågade. Arealerne nord for Gudrunsvej er dels ejet af Aarhus Kommune og dels af Gellerup Kirke. I overensstemmelse med Helhedsplanen og Dispositionsplanen for Gellerup + Toveshøj ønskes en levende bygade imellem BazarVest i nord og CityVest i Syd. Overgangen over Gudrunsvej er et centralt element i at få skabt denne sammenhæng. Der arbejdes med at udvide den eksisterende smalle gangbro til et meget bredere dæk hen over vejen, som vil få karakter af et egentligt byrum. Der er samtidig opmærksomhed på, at det rum, der opstår under dækket skal opleves trygt at færdes i, også som fodgænger/cyklist. Hovedalternativet for letbanens etape 2 forløber ad den nye bygade, Karen Blixens Boulevard, og vest om CityVest. Andre alternativer vil dog også blive undersøgt i en kommende VVM, men disse ligger pt ikke fast. Byrådet skal træffe beslutning om, hvilke letbane-linjeføringer, der skal undersøges omkring CityVest (forventeligt i juni 2017). Når de forskellige alternativer er kendt, skal der sikres en løbende koordinering i forhold til den kommende lokalplanproces for CityVest og bygaden syd. CityVest ligger i et område hvor højhuse ifølge Højhuspolitikken ikke som udgangspunkt afvises. Der skal som en del af planprocessen laves en højhuskonsekvensanalyse, der som minimum afdækker det ønskede højhus’ påvirkning på byarkitektur, byrum ved foden af det høje hus, trafikale forhold, samt lokalt klima. Området er i Kommunenplan 2015 fastlagt til centerformål, pånær en mindre del omkring Gellerup Kirke, som er fastlagt til offentlige formål. Følgende rammeområder er omfattet: 240413CE, 240420CE, 240421CE, 240409OF. Der vil skulle udarbejdes lokalplan, kommuneplantillæg samt miljøvurdering/højhuskonsekvensanalyse.


Dokumenter

Debatoplæg

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (23.05.17 - 13.06.17) 
  Forudgående offentlig høring (20.06.18 - 08.08.18) 
  Borgermøde (28.06.18) 
  I bero (07.11.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.