Lokalplan 1082

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Fælleshus, erhvervslokaler og boliger ved Rymarken i Hasle


Formålet med lokalplanen er dels at give mulighed for at et areal ved Rymarken kan bruges til at opføre et nyt fællehus for Bispehaven. Fælleshuset skal ligge ud til et nyt bymæssigt gaderum ved Rymarken, som rækker over til butikstorvet ved Ryhavevej 28, hvor den private ejer ønsker at opføre en ny butik samt boliger. Anlæg af det nye byrum er en del af en såkaldt tryghedsrenovering i Bispehaven, som også vil medføre at voldene ned mod Rymarken fjernes/ændres, herunder også ned mod butikstorvet. Der skal være mulighed for at letbanen kan køre gennem området, såfremt det besluttes at føre tracéet via Rymarken. Planen skal sikre, at der kan skabes en sammenhængende landskabelig omdannelse og forskønnelse af arealerne omkring det nye byrum ved Rymarken samt ved det rekreative areal omkring de kommunale institutioner på Ryhavevej og videre op gennem Bispehaven, hvor der er en vigtig stiforbindelse for cykler og gående.Området er beliggende ved Rymarken/Ryhavevej, har en størrelse på ca 3 hektar og er beliggende i byzone. Området er omfattet af 5 kommuneplanrammer - 130317OF, 130312BO, 130314RE, 130313CE samt 130307BO. Det er ikke helt afklaret, om lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013. Der vurderes ikke umiddelbart at være behov for en foroffentlighedsfase, idet en ændring af kommuneplanrammerne allerede er igangsat med revisionen af KP2017, hvor det er foreslået at centerområdet 130313 CE overgår til at være en del af 130312BO, hvilket blandt andet betyder at her kan bygges højere på ejendommen Ryhavevej 28.


Dokumenter

Forslag til Lokalplan nr. 1082
Udstilling og åbent hus - februar 2019
Udbygningsaftale
Fornyet høring - Lokalplanforslag 1082

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

1082 - Fælleshus, erhvervslokaler og boliger ved Rymarken i Hasle

Links

Genvej til Høringsportalen
Link til høringsportalen

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (04.07.17 - 15.08.17) 
  Lokalplanens igangsætning (03.10.17) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (04.10.17 - 08.10.17) 
  Afventer rekvirent (09.10.17 - 15.12.17) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (16.12.17 - 03.12.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (04.12.18 - 15.01.19) 
  Byrådets 1. behandling (16.01.19) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (22.01.19 - 19.03.19) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (20.03.19 - 29.04.19) 
  Ændringsforslag i nabohøring (30.04.19 - 14.05.19) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (14.05.19 - 01.07.19) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (02.07.19 - 13.08.19) 
  Byrådets 2. behandling (14.08.19) 
  Offentliggjort (16.09.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.