Lokalplan 1092

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Område til offentligt formål, Edwin Rahrs Vej 61, Brabrand


På baggrund af anmodning fra Fonden Danske Veteranhjem påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Området ligger syd for Edwin Rahrs Vej i Brabrand, har en størrelse på ca. 11.000 m2 og ligger i landzone. Lokalplanen vil fastholde området i landzone. Området ligger i Langdalen, et område med særlige landskabsmæssige og geologiske interesser. Formålet med lokalplanen er, at området kan anvendes til offentligt formål og give mulighed for en udvidelse af de eksisterende funktioner med en bygning på ca. 175-200 m2. Bygningen skal tilbygges den eksisterende bygning, som er en bevaringsværdig villa tegnet af arkitekterne Friis og Moltke i 1969. Bygherre har ikke fastsat den præcise placering af den nye bygning, men foretrækker en placering øst for den eksisterende bygning i forhold til dennes indretning. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 240005GK. Områdets anvendelse er fastlagt til grøn kile, herunder rekreative formål og jordbrugsformål. Den rekreative udnyttelse skal ske efter en samlet plan for området. Andre arealanvendelser kan dog tillades placeret i området, såfremt de er af uvæsentlig betydning for den primære anvendelse, og de i øvrigt efter en samlet vurdering af placeringsmulighederne mest hensigtsmæssigt kan placeres her. Med mindre særlige forhold gør sig gældende, må der i området kun opføres eller indrettes bebyggelse, som er nødvendig for landbruget, skovbruget og gartnerierhvervet eller rekreative formål. Der skal sikres et sammenhængende færdselsnet for let trafik i området. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg med foroffentlighed. De nye rammer indarbejdes i kommuneplan 2017, der forventes endeligt godkendt ultimo 2017. Området er omfattet af lokalplan 310, der fastsætter anvendelsen til offentlige rekreative formål. Lokalplanen skal erstattes for det areal som den nye lokalplanen omfatter.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (10.07.17 - 18.08.17) 
  Lokalplanens igangsætning (03.04.18) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (04.04.18 - 31.07.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (01.08.18 - 21.08.18) 
  Byrådets 1. behandling (22.08.18 - 16.12.18) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (05.09.18 - 31.10.18) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (01.11.18 - 04.12.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (05.12.18 - 25.12.18) 
  Byrådets 2. behandling (26.12.18) 
  Offentliggjort (27.12.18 - 20.02.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.