Lokalplan 1087

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Kollegie- og ungdomsboliger på Godsbanen


På baggrund af anmodning fra de private ejere påtænkes der udarbejdet en lokalplan for ovennævnte område. Formålet med lokalplanen er at muliggøre ny bebyggelse til ungdoms- og kollegieboliger på Godsbanen. På arealet planlægges det at opføre i alt ca. 15.000 m2 bebyggelse svarende til ca. 360 boliger med tilhørende fælles logistik-, aktivitets- og opholdsarealer. Det planlagte byggeri består af en karrébebyggelse i 4-6 etager, der mod nord afsluttes af en højhusbebyggelse i op til 13 etager. Der etableres fælles opholdsarealer på terræn, på indeliggende altaner i højhusbebyggelsen samt på en del af tagfladerne på karrébebyggelsen. Under bebyggelsen etableres halv kælder til cykelparkering, teknik og servicefunktioner. Lokalplanområdet omkranses af en forlægning af P. Hiort-Lorenzens Vej samt af tre nye gadeforløb internt på Godsbanearealerne. Området har en størrelse på ca. 10.500 m2 og er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 030313CY. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med forslag til Kommuneplan 2017 for så vidt angår bebyggelsens højde. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg til den endeligt vedtagne kommuneplan med foroffentlighedsfase.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (13.07.17 - 25.08.17) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.