Lokalplan 1087

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Kollegie- og ungdomsboligbebyggelse på Godsbanearealet, Aarhus Midtby


Formålet med lokalplanen er at muliggøre ny bebyggelse til ungdoms- og kollegieboliger på Godsbanen. På arealet planlægges det at opføre i alt ca. 15.000 m2 bebyggelse svarende til ca. 360 boliger med tilhørende fælles logistik-, aktivitets- og opholdsarealer. Det planlagte byggeri består af en karrébebyggelse i 4-6 etager, der mod nord afsluttes af en højhusbebyggelse i op til 13 etager. Der etableres fælles opholdsarealer på terræn, på indeliggende altaner i højhusbebyggelsen samt på en del af tagfladerne på karrébebyggelsen. Under bebyggelsen etableres halv kælder til cykelparkering, teknik og servicefunktioner. Lokalplanområdet omkranses af en forlægning af P. Hiort-Lorenzens Vej samt af tre nye gadeforløb internt på Godsbanearealerne. Området har en størrelse på ca. 10.500 m2 og er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 030313CY. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med forslag til Kommuneplan 2017 for så vidt angår bebyggelsens højde. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg til den endeligt vedtagne kommuneplan med foroffentlighedsfase.


Dokumenter

Forslag til Lokalplan 1087

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (13.07.17 - 25.08.17) 
  Lokalplanens igangsætning (24.11.17) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (25.11.17 - 30.05.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (31.05.18 - 21.08.18) 
  Byrådets 1. behandling (22.08.18) 
  Byrådets 1. behandling (12.09.18) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (02.10.18 - 27.11.18) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (28.11.18 - 08.01.19) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (09.01.19 - 29.01.19) 
  Byrådets 2. behandling (30.01.19) 
  Offentliggjort (28.02.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.