Lokalplan

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligbyggeri på Skovvejen, Aarhus C


På baggrund af anmodning fra den private grundejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan. Området ligger vest for Skovvejen i Trøjborg op til skrænten til Nordre Kirkegård, og består af to matrikler 1119a og 1118e begge Aarhus Bygrunde med adressen Skovvejen 11 samt 19A, 19B, 19C og 19D. Tilsammen har området et areal på ca. 3.115 m2. Ud mod Skovvejen, imellem de to matrikler, ligger en 5 etages ejendom med mulighed for en dagligvareforretning i stueetagen. Matriklerne støder op til hinanden bag ved denne ejendom. På matrikel nr. 1119a ligger den bevaringsværdige bygning Studestalden. Formålet med lokalplanen er, at området kan bebygges med baghusbebyggelse i 3-4 etager med i alt 19 nye boliger. Der opføres 2.400 m2 ny bebyggelse, og sammen med eksisterende bebyggelse er bebyggelsesprocenten 160 %. I højden underordner bygningerne sig forhusbebyggelsen og nedtrappes mod Studestalden. Bygningernes placering og udformning skal sikre kig fra Nordre kirkegård til havnen, og der er foreslået en sti fra kirkegården ned til lokalplanområdet. Den sydlige del af bebyggelsen bliver opført på en parkering i konstruktion med forbindelse til parkeringskælder mod nord. Der er i alt 35 p-pladser, hvoraf de 24 er til eksisterende boliger og erhverv i henholdsvis ejendommen Skovvejen 15-17 og studestalden. Opholdsarealer udgør 30 % af etagearealet og etableres på terræn, på taget af parkeringskonstruktionen og på altaner. Ud mod Skovvejen, op ad gavlen på ejendommen Skovvejen 9, er der foreslået et byggeri i 5 etager. Byggeriet forudsætter, at to baghuse, Skovvejen 19E og 19D, nedrives. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 040309BO og 040302BO. For begge rammer gælder de generelle rammebestemmelser for etageboliger i karrékvarter. Inden for Ringgaden må der etableres butikker på op til 1000 m2, når det vurderes hensigtsmæssigt til lokal forsyning. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med rammerne i Kommuneplan 2017, da bebyggelsesprocenten er højere end 95% og der opføres baghuse frem for forhuse. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg med foroffentlighed.


Dokumenter

Debatoplæg

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (29.08.17 - 20.09.17) 
  Borgermøde (08.11.17) 
  Forudgående offentlig høring (22.01.18 - 12.02.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.