Lokalplan 1100

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Område til boliger og erhverv på Skovvejen, Aarhus C


Området ligger vest for Skovvejen i Trøjborg op til skrænten til Nordre Kirkegård, og består af to matrikler 1119a og 1118e begge Aarhus Bygrunde med adressen Skovvejen 11 samt 19A, 19B, 19C og 19D. Tilsammen har området et areal på ca. 3.115 m2. Ud mod Skovvejen, imellem de to matrikler, ligger en 5 etages ejendom med dagligvareforretning i stueetagen. Matriklerne støder op til hinanden bag ved denne ejendom. Lokalplanen omfatter ca. 20 boliger bestående af en baghusbebyggelse i 3-4 etager samt en forhusbebyggelse på 5 etager op ad gavlen på ejendommen Skovvejen 9. Parkering etableres i konstruktion på terræn med forbindelse til parkering i kælder. I højden underordner bygningerne sig forhusbebyggelsen og nedtrappes mod Studestalden. Bygningernes placering og udformning sikrer kig fra Nordre kirkegård til havnen. Byggeriet forudsætter, at to baghuse, Skovve-jen 19E og 19D, nedrives. Der er i alt 35 p-pladser, hvoraf de 24 er til eksisterende boliger og erhverv i henholdsvis ejendommen Skovvejen 15-17 og studestalden. Opholdsarealer udgør 30 % af etagearealet og etableres på terræn, på taget af parkeringskonstruktionen og på altaner. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 040309BO og 040302BO. For begge rammer gælder de generelle rammebestemmelser for etageboliger i karrékvarter. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med rammerne i Kommuneplan 2017, da bebyggelsesprocenten er højere end 95% og der opføres baghuse frem for forhuse. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg. Der har været afholdt foroffentlighed.


Dokumenter

Debatoplæg
Forslag til Lokalplan nr. 1100

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

1100 - Område til boliger og erhverv på Skovvejen, Aarhus C

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (29.08.17 - 20.09.17) 
  Borgermøde (08.11.17) 
  Forudgående offentlig høring (04.02.18 - 25.02.18) 
  Lokalplanens igangsætning (28.05.18) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (29.05.18 - 20.11.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (21.11.18 - 11.12.18) 
  Byrådets 1. behandling (12.12.18) 
  Byrådets 1. behandling (13.12.18 - 30.01.19) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (06.02.19 - 03.04.19) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (04.04.19 - 12.05.19) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (13.05.19 - 27.05.19) 
  Byrådets 2. behandling (28.05.19) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (29.05.19 - 11.06.19) 
  Byrådets 2. behandling (12.06.19) 
  Offentliggjort (20.06.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.