Lokalplan X052

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Område ved Edwin Rahrs Vej og Lenesvej


Som led i realiseringen af Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj ønsker Brabrand Boligforening og Borgmesterens Afdeling - Integration og Bydelsudvikling - Aarhus Kommune, at der sker en byudvikling i et område ved Edwin Rahrsvej – Lenesvej. Området har en størrelse på ca. 4,4 ha, er beliggende i byzone, og består af matr. Nr. 14gv og 39c Brabrand By, 15cm Hasle By og dele af 14gx Brabrand By og 16a Hasle By. Området ønskes sat til salg som projektudbud ud fra kriterierne pris og kvalitet, med henblik på byomdannelse til et blandet bolig og erhvervsformål. På baggrund af projektudbuddet påtænkes der udarbejdet en lokalplan i samarbejde med køber. Inden området kan sættes i udbud foretages der en forundersøgelse af området, der kan afdække bindinger på området Den fremtidige bebyggelse tænkes opført som 4-6 etager randbebyggelse ud mod Edwin Rahrsvej, og som tæt-lav boliger langs med Lenesvej. Disponeringen, bygningstyperne og funktionerne er dog ikke fastlagt. Der gennemføres parallelt med forundersøgelsen en beregning af støj fra erhverv i naboområdet. Området er omfattet af kommuneplanen 2013 rammeområde 130508RE. Anvendelsen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013. Området er omfatte af forslag til Kommuneplan 2017 rammeområde 130507BL. Ønsket om fremtidig arealdisponering med bebyggelse i op til 6 etager er ikke i overensstemmelse med forlag til kommuneplan 2017, og en ny lokalplan kan derfor medfører behov for udarbejdelse af kommuneplantillæg. Der gennemføres parallelt med forundersøgelsen en forudgående offentlig høring med henblik på indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelsen af evt. kommuneplantillæg.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (21.09.17 - 13.10.17) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.