Lokalplan 1102

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde vest for Elmehøjen i Lisbjerg


Lisbjerg som byudviklingsområde, kommer til fuldt udbygget at huse op imod 25.000 nye århusianere. Planlægningen for Lisbjerg skal varetages via en udviklingsplan – et arbejde der pt pågår. Aarhus Kommune har imidlertid i foråret 2017 gennemført udbud af et areal i Lisbjerg, Aarhus nord. Udbuddet blev vundet af et projektforslag med fokus på ”cirkulær økonomi” – herunder med brug af lokale genanvendte up-cyclede byggematerialer, regnvandsopsamling, solpaneler på tagene mm. På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boligbebyggelse i 1-3 etager. Området er del af matr.nr. 10a, 10b, 2f og 26a, Lisbjerg, Århus Jorder, beliggende i Lisbjerg, 8200 Aarhus N. Projektområdet ligger syd for den eksisterende Lisbjerg Landsby, vest for Elmehøjen. Området har en størrelse på ca. 3,7 hektar og er beliggende i byzone. Det samlede etageareal udgør 20.000 m2. Med et fradrag til de gennemgående vejareal er bebyggelsesprocenten ca. 61. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområder 260352RE, 260601BO, 260604BO, 260605BO, 260606BO. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 og der skal derfor udarbejdes kommuneplantillæg.


Dokumenter

Forslag til Lokalplan 1102
Materiale til fornyet høring

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

1102 - Boligområde vest for Elmehøjen i Lisbjerg

Links

Genvej til Høringsportalen

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (28.09.17 - 19.10.17) 
  Lokalplanens igangsætning (15.06.18) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (16.06.18 - 02.09.18) 
  Afventer rekvirent (03.09.18 - 24.11.18) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (25.11.18 - 22.04.19) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (23.04.19 - 14.05.19) 
  Byrådets 1. behandling (15.05.19) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (21.05.19 - 19.06.19) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (20.06.19 - 13.08.19) 
  Ændringsforslag i nabohøring (14.08.19 - 04.09.19) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (05.09.19 - 01.10.19) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (02.10.19 - 29.10.19) 
  Byrådets 2. behandling (30.10.19) 
  Offentliggjort (15.11.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.