Lokalplan

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Delvis ophævelse af Lokalplan 210 og Byplanvedtægt 1 og 4 - Nordre Strandvej


På baggrund af anmodning fra den private ejer af ejendommen Nordre Strandvej 46-46b påtænkes der gennemført en aflysning af lokalplan 210 og byplanvedtægterne 1 og 4 i den tidligere Vejlby-Risskov Kommune inden for rammeområderne 150314CE, 150315CE og 150316CE syd for Nordre Strandvej i Risskov. Formålet med aflysningen er at give mulighed for anvendelse og byggeri i overensstemmelse med kommuneplanens rammer inden for rammeområderne 150314CE, 150315CE og 150316CE. Den gældende Lokalplan nr. 210 og Byplanvedtægterne 1 og 4 for daværende Vejlby Risskov Kommune begrænser anvendelses- og byggemulighederne. Når der anmodes om at bygge i overensstemmelse med kommuneplanen er kommunen forpligtet til at udarbejde lokalplan i overensstemmelse med kommuneplanen. Alternativt kan den gældende lokalplan og byplanvedtægterne aflyses inden for det aktuelle område. I Teknik og Miljø har vi valgt den sidste løsning primært fordi indholdet i en lokalplan vil være vanskelig at fastlægge. Hvis der på et tidspunkt fremkommer byggeønsker, som er lokalplanpligtige, vil der blive udarbejdet lokalplan(er). En aflysning indebærer, at byggesagsbehandling fremover vil tage udgangspunkt i kommuneplanens rammer og byggeloven. Området er beliggende syd for Nordre Strandvej på strækningen mellem Fortevej og Ternevej i Risskov. Området omfatter følgende ejendomme: Matr. Nre. 40u, 49b, 49d, 49e, 49x, 51m, 51n, 51o, 51v, 51y, 51z, 53t, 53æ, 54i, 54p, 54q, 56l, 56ø, 57ak, 57al, 57an, 57ao, 58h, 58q, 61e, 61f, 75d, 75g, 75h, 75r, 82e, 82h, 83a, 83ad og 83q alle Vejlby By, Risskov. Området er beliggende i byzone og er omfattet af kommuneplanens rammeområde 150314CE, 150315CE og 150316CE. Inden den politiske behandling og den lovbestemte offentlige fremlæggelse af forslag til aflysning, påregnes der gennemført et borgermøde for de involverede ejendomme med det formål at orientere om forslaget om aflysning og de konsekvenser det kan få.


Dokumenter

Ophævelsesdokument
Kommuneplantillæg 43
Borgermøde den 25-10-2018

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (18.10.17 - 11.11.17) 
  Borgermøde (18.01.18) 
  Lokalplanens igangsætning (29.04.18) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (30.04.18 - 12.08.18) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (13.08.18 - 11.09.18) 
  Byrådets 1. behandling (12.09.18) 
  Byrådets 1. behandling (13.09.18) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (09.10.18 - 06.11.18) 
  Borgermøde (25.10.18) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (07.11.18 - 06.02.19) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (07.02.19 - 05.03.19) 
  Byrådets 2. behandling (06.03.19) 
  Byrådets 2. behandling (20.03.19) 
  Offentliggjort (01.05.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.