Lokalplan X039

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Blandet bolig- og erhvervsområde ved Skovlundvej 29, Skæring


På baggrund af anmodning fra den private ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til blandet bolig- og erhvervsformål. Tættest på Grenåvej kan der etableres erhverv indenfor miljøklasse I og II i op til to etager. På den øvrige del af lokalplanområdet ønskes der opført ca. 60 rækkehuse i både 1 og 2 etager. Området er beliggende ved Skovlundvej 29 i den nordlige ende af Skæring ud mod Grenåvej. Området har en størrelse på ca. 3 ha og er beliggende i landzone. Området skal ved lokalplanlægning overføres til byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde nr. 280519BL. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (02.11.17 - 23.11.17) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.