Lokalplan 1097

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Sports- og kulturcampus i Gellerup, Brabrand


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til offentlige formål i form af byggeri til et nyt samlet Sports- og Kulturcampus i Gellerup, som bl.a. skal kunne indeholde følgende funktioner: Samlingshuset, Gellerup Bibliotek, Cirk(h)uset, Verdensbadet samt hotel- og konferencecenter. De enkelte bygninger bliver bundet sammen af et nyt centralt byrum kaldet Verdenspladsen. Området er beliggende på hjørnet af Lottesvej og Karen Blixens Boulevard (den nye bygade) i Gellerup. Området grænser mod øst og syd op til den nye Bypark og den eksisterende kunstgræsbane. Området har en størrelse på ca. 2,5 ha og er beliggende i byzone. Inden for området ligger i dag svømmehallen Gellerupbadet. Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret om Gellerupbadet skal bevares, eller om det erstattes af et nyt Verdensbad. Inden for området ligger i dag desuden en bygning i fem etager med etageboliger, en pavillonbygning i én etage (E&P Huset) samt et mindre klubhus i én etage. Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening har sammen udskrevet en konkurrence om udformningen af det nye Sports- og Kulturcampus. Hotel- og konferencecenteret forventes placeret på det nordvestlige hjørne af området (på hjørnet af Karen Blixens Boulevard og Lottesvej) og forventes opført som højhus. Øvrig bebyggelse forventes opført i varierende højder på max. 6 etager. Projektets parkeringsstrategi er ikke afklaret på nuværende tidspunkt. En del af området er omfattet af den eksisterende lokalplan nr. 1026 ’Bypark i Gellerupparken’. I forbindelse med ny lokalplanlægning vil den pågældende del af lokalplan 1026 blive aflyst. Området er omfattet af følgende rammeområder i forslag til Kommuneplan 2017: 240421CE, 240426RE og 240423BO. Der skal udarbejdes et kommuneplantillæg foruden en ny lokalplan, for at realisere projektet.


Dokumenter

Debatoplæg
Forslag til Lokalplan nr. 1097

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

1097 - Sports- og kulturcampus i Gellerup, Brabrand

Links

Link til Høringsportalen

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (12.12.17 - 12.01.18) 
  Forudgående offentlig høring (22.03.18 - 19.04.18) 
  Lokalplanens igangsætning (14.05.18) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (15.05.18 - 16.08.18) 
  Afventer rekvirent (17.08.18 - 22.10.18) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (23.10.18 - 07.02.19) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (08.02.19 - 19.03.19) 
  Byrådets 1. behandling (20.03.19) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (26.03.19 - 21.05.19) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (22.05.19 - 28.07.19) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (29.07.19 - 27.08.19) 
  Byrådets 2. behandling (28.08.19) 
  Offentliggjort (10.09.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.