Lokalplan

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Sports- og kulturcampus i Gellerup, Brabrand


På baggrund af anmodning fra Aarhus Kommune (Kultur og Borgerservice) og Brabrand Boligforening, som ejer de pågældende arealer, påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til offentlige formål i form af byggeri til et nyt samlet Sports- og Kulturcampus i Gellerup, som bl.a. skal kunne indeholde følgende funktioner: Samlingshuset, Gellerup Bibliotek, Cirk(h)uset, Verdensbadet samt hotel- og konferencecenter. De enkelte bygninger bliver bundet sammen af et nyt centralt byrum kaldet Verdenspladsen. Området er beliggende på hjørnet af Lottesvej og Karen Blixens Boulevard (den nye bygade) i Gellerup. Området grænser mod øst og syd op til den nye Bypark og den eksisterende kunstgræsbane. Området har en størrelse på ca. 2,5 ha og er beliggende i byzone. Inden for området ligger i dag svømmehallen Gellerupbadet. Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret om Gellerupbadet skal bevares, eller om det erstattes af et nyt Verdensbad. Inden for området ligger i dag desuden en bygning i fem etager med etageboliger, en pavillonbygning i én etage (E&P Huset) samt et mindre klubhus i én etage. Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening har sammen udskrevet en konkurrence om udformningen af det nye Sports- og Kulturcampus. Tre teams har indleveret deres konkurrenceforslag, og ultimo december 2017 offentliggøres vinderen. Hotel- og konferencecenteret forventes placeret på det nordvestlige hjørne af området (på hjørnet af Karen Blixens Boulevard og Lottesvej) og forventes opført som højhus. Øvrig bebyggelse forventes opført i varierende højder på max. 6 etager. Projektets parkeringsstrategi er ikke afklaret på nuværende tidspunkt. En del af området er omfattet af den eksisterende lokalplan nr. 1026 ’Bypark i Gellerupparken’. I forbindelse med ny lokalplanlægning vil den pågældende del af lokalplan 1026 blive aflyst. Området er omfattet af følgende rammeområder i forslag til Kommuneplan 2017: 240421CE, 240426RE og 240423BO. Der skal udarbejdes et kommuneplantillæg foruden en ny lokalplan, for at realisere projektet.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (12.12.17 - 12.01.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.