Lokalplan 1106

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boliger og erhverv ved Skovgårdsgade og Sonnesgade - ZigZag Building


På baggrund af anmodning fra den private ejere påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Området er beliggende på hjørnet mellem Sonnesgade og Skovgårdsgade og har en størrelse på ca. 3850 m2 og er beliggende i byzone. Formålet med lokalplanen er at muliggøre ny bebyggelse til boliger og erhverv. Der er planlagt en bygning på ca. 10500m2 som er udformet, så grundplanen danner et zigzag mønster på langs af grunden. Bygningen opføres i op til 6 etager med nedskalering til fem etager mod karreejendommene og Scandinavian Center, samt til to etager mod Kulturproduktionscentreret Godsbanen. Erhverv/iværksættervirksomheder etableres primært i stueetagen mod Kulturproduktionscenteret. Mod Sonnesgade er der boliger i stueetagen. Stueetagens boliger er hævet op til 90 cm. Over terræn og har niveaufri adgang til det hævede friareal, der har en semiprivat karakter. Hovedankomsten til bygningen sker fra henholdsvis Skovgårdsgade samt stien til Sonnesgade. Ved hver opgang er der lukket cykelparkering, således friarealerne i videst omfang friholdes for cykler. Der arbejdes med en skalamæssig tilpasning af byggeriet til de omkringliggende bygninger samt med gode lysforhold til de enkelte lejligheder, til opholdsarealerne samt foran Godsbanehallen. Der etableres fælles opholdsarealer på terræn, samt på altaner i og tagterrasser. Trærækken mod Sonnesgade bevares. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 030313CY. Områdets anvendelse er fastlagt til cityformål og indgår i byomdannelsesområdet Godsbanearealerne.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (12.01.18 - 05.02.18) 
  Lokalplanens igangsætning (15.11.18) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (16.11.18 - 14.01.20) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (15.01.20 - 04.02.20) 
  Byrådets 1. behandling (05.02.20) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (19.02.20 - 15.04.20) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (16.04.20 - 19.05.20) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (20.05.20 - 23.06.20) 
  Byrådets 2. behandling (24.06.20) 
  Offentliggjort (25.06.20 - 19.08.20) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.