Lokalplan

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boliger og erhverv ved Skovgårdsgade og Sonnesgade - ZigZag Building


På baggrund af anmodning fra den private ejere påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Området er beliggende på hjørnet mellem Sonnesgade og Skovgårdsgade. Området har en størrelse på ca. 3850 m2 og er beliggende i byzone. Formålet med lokalplanen er at muliggøre ny bebyggelse til boliger og erhverv. På arealet planlægges det at opføre i alt ca. 10500 m2 bebyggelse svarende til ca. 149 boliger og 8 erhvervs lejemål. Det planlagte byggeri består af en sammenhængende bygning med i alt 7 opgange. Bygningen er udformet, så grundplanen danner et zigzag mønster på langs af grunden. Bygningen opføres i op til 7 etager og maksimal 25 meter, med nedskalering til fem etager mod karreejendommene og Scandinavian Center, samt til to etager mod Kulturproduktionscentreret Godsbanen. Erhverv/iværksættervirksomheder etableres primært i stueetagen mod Kulturproduktionscenteret. Mod Sonnesgade er der boliger i stueetagen. Stueetagens boliger er hævet op til 90 cm. Over terræn og har niveaufri adgang til det hævede friareal, der har en semiprivat karakter. Hovedankomsten til bygningen sker fra henholdsvis Skovgårdsgade samt stien til Sonnesgade. Igennem bygningens stueetage forløber en intern passage mellem de forskellige opgange. Ved hver opgang er der lukket cykelparkering, således friarealerne i videst omfang friholdes for cykler. Der arbejdes med en skalamæssig tilpasning af byggeriet til de omkringliggende bygninger samt med gode lysforhold til de enkelte lejligheder, til opholdsarealerne samt foran Godsbanehallen. Der etableres fælles opholdsarealer på terræn, samt på altaner i og tagterrasser. Trærækken mod Sonnesgade bevares i videst mulig omfang. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 030313CY. Områdets anvendelse er fastlagt til cityformål. Såfremt intet andet er nævnt særskilt i rammerne, kan der i forhold til en samlet ramme for butiksarealtilvækst i City etableres dagligvarebutikker på indtil 3.500 m2 bruttoetageareal og udvalgsvarebutikker på indtil 2.000 m2 i området. Området indgår i byomdannelsesområdet Godsbanearealerne. Det samlede byomdannelsesområde skal anvendelsesmæssigt disponeres, således at max. 50 % af etagearealet anvendes til boliger og min. 50 % anvendes til erhverv eller offentlige formål. Områdets udviklingsmuligheder, herunder muligheden for etablering af en multiarena, skal nærmere fastlægges i en dispositionsplan for godsbaneområdet. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 for så vidt angår bebyggelsens højde. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg til den endeligt vedtagne kommuneplan med foroffentlighedsfase.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (12.01.18 - 05.02.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.