Lokalplan 1110

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boliger ved Sandgravvej 3-5 og Skovvejen 53, Aarhus C


På baggrund af anmodning fra den private grundejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Området er beliggende ved Sandgravvej 3-5/Skovvejen 53. Området har en størrelse på ca. 1200 m2 og er beliggende i byzone. Formålet med lokalplanen er at muliggøre ny bebyggelse til boliger i op til 4 etager. På arealet planlægges det at opføre i alt ca. 2000 m2 bebyggelse svarende til ca. 24 boliger. Det planlagte byggeri består af 6 sammenhængende byhuse langs den sydlige del af Sandgravsvej og mod skrænten til Nordre Kirkegård. Bebyggelsen opføres i op til 4 etager, med nedskalering mod Skovvejen, således bebyggelsen skalamæssigt tilpasses byhusene langs Skovvejen. Der etableres fælles opholdsarealer på terræn i form af en fælles gårdhave, samt på altaner. Under bebyggelsen etableres en parkeringskælder med 1 p-plads pr. bolig. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde Ramme 040302BO. Områdets anvendelse er fastlagt til boligformål i form af etagebebyggelse. I tilknytning til boligerne og på friarealer kan opføres og indrettes lokaler til fællesfaciliteter for områdets beboere. Som hovedregel kan der etableres institutioner, faciliteter til fritids- og kulturformål og lignende, mindre fremstillings- og servicevirksomheder og lignende, som naturligt kan indpasses i boligområdet uden nævneværdige gener for omgivelserne. Når disse former for anvendelser etableres, udvider eller ændrer benyttelse, må det lokale vejnet ikke belastes nævneværdigt mere. Områdets præg af boligområde skal bibeholdes, og der skal derfor ske en tilpasning til omgivelserne med særlig hensyn til bygningernes størrelse, deres udformning, samt parkering og adgangsforhold. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017.


Dokumenter

Forslag til Lokalplan nr. 1110

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (06.02.18 - 27.02.18) 
  Lokalplanens igangsætning (22.03.19) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (23.03.19 - 23.09.19) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (24.09.19 - 29.10.19) 
  Byrådets 1. behandling (30.10.19) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (31.10.19 - 12.11.19) 
  Byrådets 1. behandling (13.11.19) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (20.11.19 - 15.01.20) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (16.01.20 - 18.02.20) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (19.02.20 - 10.03.20) 
  Byrådets 2. behandling (11.03.20) 
  Offentliggjort (12.03.20 - 06.05.20) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.