Lokalplan 1104

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Kongreshotel ved Bassin 7, Irma Pedersens Gade, Aarhus Ø


På baggrund af anmodning fra privat bygherre påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til opførelse at et 31.000 m2 stort kongreshotel med dertilhørende restaurant og konferencecenter, i op til 18 etager. En af hovedtankerne bag det aktuelle projekt er, at størstedelen af tagfladen skal fungere som et samlet byrum og færdselsareal, der kan lede folk fra terræn op til toppen af bebyggelsen. Bebyggelsens tagflader skal derfor etableres så de fremstår som et sammenhængende areal for hele bebyggelsen, og langs den ydre kant af bygningen, skal der etableres et færdselsareal i form at et trappeanlæg, der løber fra terræn til bebyggelsens top. Tagfladerne tænkes, ud over færdselsarealer, desuden anvendes til fælles eller private fri- og opholdsarealer under hensyntagen til miljøforhold som eksempelvis støj- og lugtforhold fra erhvervsvirksomheder på de øvrige dele af havnen. Området er beliggende ved Irma Pedersens Gade – Bassin 7 - Aarhus Ø, har en størrelse på ca. 6.800 m² og er beliggende i byzone. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 060408BL. Som projektet foreligger nu, kræver det udarbejdelse af en ny lokalplan, og et tillæg til kommuneplanen der ændre Kommuneplan 2017s bestemmelser i kommuneplanramme 060408BL. Det drejer sig om: 1) Byggeriets højde - Byggeriet tænkes opført som et 18 etage højhus op til kote 78,0 m, dvs. 4 m højere end den gældende ramme foreskriver. 2) Bebyggelsens omfang - Skal bebyggelsens samlede 31.000 m² realiseres skal rammen på 75.000 m² etageareal for hele rammeområdet udvides med 7.000 m² til 82.000m². Planlægningen for kongreshotellet er påvirket af den nye planlovs §15, der medfører skærpede hensyn til planlægning for lugt- og luftforurening. Kongreshotellets højde betyder at byggeriets top vil ligge i lugtfanen fra havnens afkast/skorstene, og projektet er dermed omfattet af planlovens §15. En lokalplanlægning for projektet forudsætter, at der sideløbende udarbejdes og vedtages et kommuneplantillæg for produktionserhvervene på Aarhus Havn. Kommuneplantillægget skal udpege konsekvenszoner, hvor det er muligt at opfører erhvervsbyggeri på særlige betingelser.


Dokumenter

Debatmateriale til forudgående offentlig høring
Forslag til Lokalplan 1104 samt Miljørapport

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

1104 - Kongreshotel ved Bassin 7, Irma Pedersens Gade, Aarhus Ø

Links

link til høringsportalen

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (21.02.18 - 16.03.18) 
  Forudgående offentlig høring (24.04.18 - 15.05.18) 
  Lokalplanens igangsætning (23.08.18) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (24.08.18 - 27.01.19) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (28.01.19 - 05.03.19) 
  Byrådets 1. behandling (06.03.19) 
  Byrådets 1. behandling (20.03.19) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (21.03.19 - 02.04.19) 
  Byrådets 1. behandling (03.04.19) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (11.04.19 - 06.06.19) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (07.06.19 - 09.09.19) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (10.09.19 - 08.10.19) 
  Byrådets 2. behandling (09.10.19) 
  Offentliggjort (31.10.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.