Lokalplan 1119

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Bolig og erhverv ved Latyrusvej, Vejlby


På baggrund af anmodning fra den private ejer/udvikler påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boliger i op til 5 etager samt erhverv i stueetagen mod Lystrupvej. Området er beliggende ved Latyrusvej ud til Lystrupvej og indenfor omdannelsesområdet ved Arresøvej og har en størrelse på ca. 13.700 m2. Området rummer til dels en tømmervirksomhed der indgår i LP 911, men som har andre ønsker for sin ejendom en LP 911 giver mulighed for. Derudover rummer området både erhvervsvirksomheder og enkelt stående villaer. Området afgrænses mod nord af virksomheder på Mossøvej, mod syd og vest af LP 911 der giver mulighed for hhv. tæt-lav bebyggelse i 2 etager og etagebebyggelse i op til 5 etager samt detailhandel langs Lystrupvej. Mod øst afgrænses området af Lystrupvej og parcelhusbebyggelse. De nærliggende områder rummer primært boliger mod nord dog primært erhverv. Området er beliggende i byzone og er omfattet af kommuneplanens rammeområder 150718ER og 150714ER. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, da området er udlagt til erhverv og der ønskes at opføre boliger. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg og i den forbindelse skal det undersøges om den for-offentlighedsfase om ændring af kommuneplanen der blev gennemført i februar 2016 for helhedsplanen er dækkende.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (01.05.18 - 23.05.18) 
  Lokalplanens igangsætning (30.10.19) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (31.10.19 - 18.02.20) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (19.02.20 - 10.03.20) 
  Byrådets 1. behandling (11.03.20) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (25.03.20 - 20.05.20) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (21.05.20 - 23.06.20) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (24.06.20 - 11.08.20) 
  Byrådets 2. behandling (12.08.20) 
  Offentliggjort (13.08.20 - 07.10.20) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.