Lokalplan X034

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Område ved Agerbæksvej i Risskov


På baggrund af anmodning fra de private ejere/udviklere påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med planen er at omdanne et erhvervs- og uddannelsesområde til et område, der også kan rumme boliger, samt at efterskolen kan udvides med en multihal. Risskov Efterskole ved Tretommervej ønsker at udvide skolen med nye faciliteter i form af en multihal. Langs begge sider af Agerbæksvej påtænkes boliger i form af etageboliger. Mellem etageboligerne og efterskolen tænkes rækkehuse i etager. Mod Grenåvej tænkes fortsat erhverv – dog i flere etager, så i erhvervsdelen kan blive samme omfang, dvs. samme antal etagekvadrater, som tilfældet er i dag. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområder 15.02.12 BO, 15.02.11 OF og 15.02.10 ER. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, da anvendelsen ønskes ændret fra henholdsvis offentlige formål, erhvervsområde og lav bolig til blandet byområde, samt der ønskes en fortætning af området. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg og i den forbindelse gennemføres en for-offentlighedsfase.


Dokumenter

Debatmateriale

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (04.06.18 - 02.07.18) 
  Forudgående offentlig høring (04.10.18 - 01.11.18) 
  Borgermøde (22.10.18) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.