Lokalplan 1107

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Erhverv, dagligvarebutik og p-hus på Godsbanearealerne, Aarhus C


Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til erhverv, dagligvarebutik samt parkeringshus. Området er beliggende på Godsbanearealerne i krydset ved Carl Blochs Gade og Søren Frichs Vej. Området omfatter Byggefelt 9, som har en størrelse på 2245 m2, byggefelt 11 på 3336m2. Derudover omfatter lokalplanen Byggefelt 17 på 510m2. Området er en del af de tidligere godsbanearealer og er omfattet af udviklingsplanen for Godsbanearealerne. Området afgrænses mod nord af den fremtidige arkitektskole. Syd for området er forsættelsen af Søren Frichs Vej med Boliger og Kollegiekontor, på den modsatte side af vejen. Mod vest følger området Carls Blochs Gade med henholdsvis Åhusene og plejeboliger som nærmeste naboer. Mod øst grænser området op til Den grønne kile med Institut for X. Området er beliggende i byzone og er omfattet af kommuneplanens rammeområde 030313 CY. Der er planlagt en bebyggelse, som omfatter to byggefelter (byggefelt 9 og 11). Bebyggelsen er planlagt efter retningslinjerne i Udviklingsplanen for Godsbanearealerne med et stræde imellem de to byggefelter og disponeret således bygningshøjden nedtrappes mod den grønne kile og Institut for X samt arkitektskolen. Den arkitektoniske tilgang til projektet tager udgangspunkt i en velbeskrevet analyse af konteksten med karrébebyggelsen og kulturarven i de gamle DSB-bygninger. På byggefelt 11 opføres et kontorhus på 13.500 m2 og en dagligvarebutik på 2500m2. Bygningen opføres 8 etager i det sydvestlige hjørne og 6 etager i den øvrige del. Kontorhuset opføres i Rød/brun tegl med en mørk fuge. Facaden opdeles en gridstruktur med teglfelter og store vertikale vinduer. På byggefelt 9 opføres et parkeringshus med ca. 362 parkeringspladser til brug for den nordlige del af Godsbanearealerne. Parkeringshuset opføres i op til 6 etager fordelt på 11 niveauer. Bygningen tilpasses skalamæssigt henholdsvis kontorhuset på byggefelt 11 på den ene side og Den grønne kile med Institut for X på den anden side. Parkeringshuset opføres i plademateriale der matcher kontorhuset i sin farveholdning og gridstruktur. Ankomsten til Parkeringshuset sker både fra Indkørslen ved Carl Blochs Gade og fra den nye blinde hovedgade, der etableres fra krydset ved Søren Frichs Vej og Carl Blochs Gade ind i området. Der ligger således en gennemgående gade igennem parkeringshuset, hvilket betyder at strædet mellem de to byggefelter primært benyttes til varelevering og som tilkørsel til Arkitektskolens afsætningsområde. Der etableres kælder under byggefelt 11 med forbindelse til byggefelt 9 via et rampesystem. Kælderen anvendes til særlige vareleverancer, teknik rum samt cykelparkering mm. På byggefelt 17 kan opføres en bygning til erhverv i op til 6 etager. Her er ikke udarbejdet et projekt for dette byggefelt endnu.


Dokumenter

Forslag til Lokalplan nr. 1107

Links

Genvej til høringsportalen

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (08.06.18 - 29.06.18) 
  Lokalplanens igangsætning (15.11.18) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (16.11.18 - 12.06.19) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (13.06.19 - 13.08.19) 
  Byrådets 1. behandling (14.08.19) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (22.08.19 - 17.10.19) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (18.10.19 - 17.11.19) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (18.11.19 - 17.12.19) 
  Byrådets 2. behandling (18.12.19) 
  Offentliggjort (10.01.20) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.